Overheid en bedrijfsleven lossen gezamenlijk knelpunten op

Tussen bedrijfsleven en overheid bestaat nogal eens discussie over de uitvoering van beleid en regelgeving. De resulterende knelpunten veroorzaken vaak hoge nalevingskosten voor het bedrijfsleven.

In publiek-private werksessies hebben overheid en bedrijfsleven onder leiding van mevrouw Karla Peijs (commissaris der Koningin in Zeeland) belangrijke knelpunten en oplossingsrichtingen besproken. De werksessies hebben geleid tot concrete oplossingen en afspraken.

Discussie over de uitvoering van regelgeving blijkt de voornaamste oorzaak voor de knelpunten. Over het doel van regelgeving zijn beide partijen het vaak eens, over de invulling ervan in de praktijk niet. Het vinden van overeenstemming over naleving van en toezicht op regelgeving bleek dan ook vaak de oplossing.

In het project is een inschatting gemaakt van de effecten van de gemaakte afspraken op de nalevingskosten voor bedrijven. De potentiële besparing die dit project kan opleveren is geschat op € 600 miljoen.

Het rapport ‘Knelpunten en oplossingsrichtingen nalevingskosten’ en verstuurd aan de Tweede Kamer. De rapportage en bijlagen staan op de website van de Rijksoverheid.

In dit project is de SIRA Consulting methode KOMPAS ingezet.