Regeldrukwaakhond EU goed voor Nederland

Minister Kamp (EZ) heeft tijdens het congres ‘Smart EU Regulation, Better Business’ op 7 mei gepleit voor een Europese regeldrukwaakhond. In Nederland wordt deze rol al door Actal ingevuld. Kamp wordt hierin gesteund door onder meer Edmund Stoiber, voorzitter van de High Level Group on Administrative Burdens (HLG). Stoiber becijferde dat ongeveer de helft van de regeldruk in Nederland uit Europa komt. Een Europese waakhond kan daarom helpen om de regeldruk in Nederland te verminderen.

Sira Consulting heeft veel onderzoek verricht naar de omvang en gevolgen van regeldruk in Nederland en andere EU-lidstaten. Regeldruk vanuit Europese regelgeving is hierin een terugkerend thema. Uit onderzoek van de High Level Group on Administrative Burdens (HLG) blijkt dat ongeveer de helft van de regelgeving in de EU-lidstaten een Europese oorsprong heeft. Minister Kamp van Economische Zaken en Edmund Stoiber, voorzitter van de HLG en voormalig premier van de deelstaat Beieren, stellen dat een Europese waakhond voor regeldruk kan helpen om de Europese regeldruk gericht en effectief aan te pakken. In Nederland vult het Adviescollege voor Regeldruk (Actal) deze rol al ruim een decennium met succes in.

Actal beoordeelt of regeldrukonderzoek zorgvuldig, juist en volledig wordt uitgevoerd en brengt advies uit over mogelijkheden voor vereenvoudiging. Actal vestigt daarnaast de aandacht op thema’s die wel onderdeel uitmaken van de regeldruk, maar waarvoor in de ogen van het college te weinig aandacht bestaat. Actal heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij het op de agenda plaatsen van de effecten van nalevingskosten en transitiekosten (eenmalige kosten) van voorgenomen en bestaand beleid. Een Europese regeldrukwaakhond kan deze rol voor Europa invullen, zodat er blijvend aandacht is voor regeldruk in Europa en de kwaliteit en volledigheid van regeldrukonderzoek wordt verbeterd. Betere regelgeving leidt tot minder lasten en meer economische groei.

In Nederland wordt regeldruk steeds vaker bezien vanuit de sectoren zelf. Hierbij wordt niet vanuit een specifieke wetgevingsdomein, maar vanuit het bedrijfsleven naar regeldruk gekeken. Ook hier speelt Actal een actieve rol door binnen sectoren knelpunten- en regeldrukonderzoeken te laten uitvoeren. In 2013 heeft Actal bijvoorbeeld het onderzoek ‘knelpunten in de Metaalsector’ laten uitvoeren door Sira Consulting. Concrete signalen uit het bedrijfsleven vormden de aanleiding voor dit onderzoek. Het Actal-onderzoek sluit aan bij de maatwerkaanpak van het ministerie van Economische Zaken.

Tijdens het congres, waarbij ook minister-president Mark Rutte een toespraak hield, sprak Henk Kamp lovende woorden over de maatwerkaanpak, omdat deze helpt inzicht te krijgen in de specifieke knelpunten waar een sector mee te maken heeft. Aan de maatwerkaanpak kan bijvoorbeeld invulling worden gegeven via de knelpuntenaanpak en de KAR-methodiek, twee methodieken die Sira Consulting heeft ontwikkeld met steun van het Ministerie van EZ.

De Nederlandse ervaringen met waakhond Actal laten zien dat een onafhankelijk adviesorgaan tegen regeldruk een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de nationale regelgeving. Een Europese variant van de regeldrukwaakhond kan een belangrijke bijdrage leveren aan betere en lastenarme Europese regelgeving. Hiervan profiteren alle lidstaten, inclusief Nederland.

Meer weten?

Neem dan contact op met