Rijnland vermindert regeldruk door Keur

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft het aantal regels in de Keur gehalveerd. Voor veel initiatieven van burgers, bedrijven en medeoverheden (zoals gemeenten) is geen melding of vergunning meer nodig. Dit bespaart lasten voor alle betrokken partijen.

De maatregel sluit aan op de bedrijfsfilosofie van Hoogheemraadschap van Rijnland HHR: meer vertrouwen, flexibiliteit en verantwoordelijkheid richting initiatiefnemers. Alleen de regels die noodzakelijk zijn om de veiligheid en het functioneren van het watersysteem te waarborgen, zijn behouden.

De regeldruk wordt fors verminderd, voor zowel de initiatiefnemers als voor HHR zelf. HHR verwacht een reductie van ongeveer € 300.000 aan uitvoeringslasten, onder andere doordat minder aanvragen worden behandeld. De administratievelastenreductie voor initiatiefnemers wordt grofweg geschat op € 150.000.

De deregulering van de Keur volgt op de nulmeting die Sira Consulting in 2012 heeft uitgevoerd. Hierin zijn de administratieve lasten voor burgers, bedrijven en medeoverheden en de uitvoeringslasten voor HHR berekend. Tevens zijn aanbevelingen gedaan om de lasten te verminderen. HHR heeft aangegeven dat deze nulmeting als uitgangspunt dient voor het berekenen van de regeldrukreductie als gevolg van het dereguleren van de Keur.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met