Digitaal publiceren bespaart kosten

Overheden moeten vanaf 2017 alle kennisgevingen en bekendmakingen publiceren op één weblocatie. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Sira Consulting doorgerekend wat de effecten zijn van het gewijzigde wettelijke regime ten aanzien van bekendmakingen.

Bedrijven en burgers hoeven dankzij de attenderingsservice niet langer in huis-aan-huisbladen of websites van overheden te zoeken naar voor hen interessante publicaties. Ook liggen vanaf 2017 ontwerpbesluiten digitaal ter inzage, waardoor zij niet langer overheidsgebouwen hoeven te bezoeken. Dit scheelt reis- en wachttijd.

De totale kosten als gevolg van het kennisnemen van de besluiten van de overheid bedragen in de huidige situatie circa € 462 miljoen per jaar, verdeeld over huishoudens (€ 409 miljoen) en bedrijven (€ 53 miljoen). In de voorgenomen situatie bedragen deze kosten circa € 283 miljoen per jaar, verdeeld over huishoudens (€ 258 miljoen) en bedrijven (€ 25 miljoen).

Het belangrijkste doel van het wetsvoorstel is de toegankelijkheid van kennisgevingen en bekendmakingen vergroten. Uit het onderzoek blijkt ook dat de vereenvoudigingen gaan leiden tot een toename van het aantal gelezen publicaties en ingeziene ontwerpbesluiten. In de berekeningen is hiermee rekening gehouden. Ondanks de toename van het aantal lezers, nemen de administratieve lasten van burgers en bedrijven dankzij digitaal publiceren af met circa € 179 miljoen per jaar.

Het onderzoeksrapport ‘Digitale publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen’ is online beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.

Meer weten?

Neem dan contact op met