Lasteneffecten nieuwe aanbestedingsregels in kaart gebracht

Vrijdag 3 april 2015 is het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd. Dit conceptwetsvoorstel dient ter implementatie van de herziene Europese aanbestedingsrichtlijnen voor overheidsopdrachten, voor speciale sectoropdrachten en de nieuwe concessierichtlijn.

Sira Consulting heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het effect van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen op de lasten voor bedrijven en aanbestedende diensten. Uit dit onderzoek blijkt dat er wijzigingen zijn die een reducerend effect hebben op de lasten terwijl andere wijzigingen (mogelijkerwijs) een lastenverzwarend effect hebben.

Zo brengt de nieuwe verplichting, dat alle communicatie rondom aanbestedingsprocedures in beginsel elektronisch plaatsvindt, met zich mee dat op dit onderdeel voor zowel het bedrijfsleven als de overheid de lasten dalen. Daarnaast wordt het innovatiepartnerschap geïntroduceerd. Deze nieuwe procedure maakt het voor aanbestedende diensten en bedrijven mogelijk om op de lange termijn een samenwerking aan te gaan voor de ontwikkeling en vervolgens aankoop van innovatieve producten. Voor de aankoop van innovatieve producten is niet opnieuw een aanbestedingsprocedure vereist.

Hier staat tegenover dat de regels omtrent onderaanneming in een aantal specifieke situaties strenger worden. Bedrijven zijn in dergelijke gevallen verplicht om na gunning en tijdens de uitvoering van de opdracht contactgegevens van de onderaannemers en hun wettelijke vertegenwoordigers te verstrekken aan de aanbestedende dienst. Deze extra informatieverplichting heeft een verzwarend effect op de lasten voor zowel de bedrijven als de aanbestedende diensten die hiermee te maken krijgen.

Bovendien geldt dat de administratieve lasten mogelijkerwijs met € 10 miljoen toenemen als gevolg van de introductie van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Deze Europese eigen verklaring moet het huidige Nederlandse model eigen verklaring vervangen, maar het is nog onduidelijk hoe het document er daadwerkelijk uit komt te zien. De conceptversie, die beschikbaar was ten tijde van het onderzoek, ging duidelijk minder ver dan het huidige Nederlandse model. De inschrijver moet volgens het concept UEA aangeven op welke wijze hij voldoet aan de gestelde eisen, terwijl volgens de huidige eigen verklaring kan worden volstaan met de verklaring dat aan de eis is voldaan. De Nederlandse inzet is er dan ook volledig op gericht dat het concept UEA wordt aangepast om te voorkomen dat de lasten in deze mate zullen toenemen.

Voor een volledig overzicht van de lasteneffecten kunt u het rapport raadplegen dat Sira Consulting bij het conceptwetsvoorstel heeft opgesteld.

Meer weten?

Neem dan contact op met