Passende regels centraal op slotcongres Beter en Concreter

Op woensdag 25 maart j.l. vond het slotcongres plaats van het VNG-programma ‘Beter en Concreter – goede regels, gerichte service’. In dit programma werkten de VNG en de ministeries van BZK en EZ sinds 2012 samen aan het terugdringen van de administratieve lasten van en het verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en burgers. Tijdens het vierjarige VNG-programma zijn diverse projecten uitgevoerd en zijn ervaringen gedeeld via (bestuurlijke) bijeenkomsten. Daarnaast is een reeks factsheets gemaakt over de wijze waarop vergunningen kunnen worden gedereguleerd. Andere goede voorbeelden naar aanleiding van het programma zijn te vinden op de website http://omooc.nl/moocs/beter-en-concreter/.

Sira Consulting is in de afgelopen jaren actief betrokken geweest bij het VNG-programma door (1) de uitvoerbaarheid van (rijks)regelgeving te verbeteren, (2) toezichtlasten in kaart te brengen en te verminderen en (3) de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren. Daarnaast hebben wij gedurende het programma de administratieve lasten als gevolg van gemeentelijke wet- en regelgeving in kaart gebracht en gemonitord. Op basis hiervan zijn onderbouwde voorstellen gedaan voor het terugdringen van de regeldruk voor bedrijven, burgers én gemeenten zelf.

Sira Consulting heeft door het uitwisselen van kennis en ervaringen met gemeenten, de lokale regels, de uitvoering en dienstverlening verbeterd. Het resultaat is dat gemeenten hierdoor niet zelf ‘het wiel hoeven uit te vinden’ maar gebruik kunnen maken van elkaars kennis en ervaring (best practices). Wilt u meer weten over wat wij uw gemeente kunnen bieden, kijk dan eens op onze dienstenpagina.

Meer weten?

Neem dan contact op met