Evaluatie van de doeltreffendheid van het Bouwbesluit 2012

Sira Consulting evalueerde de doeltreffendheid van het Bouwbesluit 2012 aan de hand van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek. Deze laatste, grote herziening van het Bouwbesluit heeft de samenhang binnen de bouwregelgeving vergroot en de toegankelijkheid verbeterd.

Het oprichten, verbouwen en slopen van bouwwerken is al ruim een eeuw gebonden aan regels. Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Hiermee zijn de bouwvoorschriften samengevoegd die daarvoor verspreid waren opgenomen in het Bouwbesluit 2003 en de daarmee samenhangende regeling, het Gebruiksbesluit, het Barvw en de gemeentelijke bouwverordeningen. Het doel van deze laatste integratieslag was het (verder) harmoniseren van de bouwregelgeving.

Van twee van de drie in de Nota van Toelichting van het Bouwbesluit 2012 geschetste doelen kan direct worden aangegeven dat zij doeltreffend zijn behaald. Dit betreft het vergroten van de samenhang binnen de bouwregelgeving en het verbeteren van de toegankelijkheid. Hierbij zijn niet alleen artikelen samengevoegd, maar ook de verschillende begrippen en verplichtingen geüniformeerd. Dit maakt dat de bouwregelgeving meer samenhang vertoont dan voorheen. Bovendien is de regelgeving toegankelijker, omdat er nu niet van veel verschillende plekken informatie hoeft te worden ingewonnen.

Het derde doel, regeldrukvermindering, is behaald, maar alleen wanneer dit wordt opgevat als de vermindering van de veelheid en verscheidenheid aan regels. Een directe vermindering van de regeldruk in de vorm van de administratieve lasten en nalevingkosten van bedrijven en burgers is lastig aan te geven. Het Bouwbesluit 2012 is echter wel opgesteld met het doel dat ook met regeldrukvermindering wordt voorgestaan: het vergroten van de economische mogelijkheden van bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de introductie van het ‘rechtens verkregen niveau’.

Sira Consulting heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van de beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit van de begroting voor Wonen en Rijksdienst. Hierbij zijn de voorschriften gehanteerd van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek.

Meer weten?

Neem dan contact op met