Sira onderzocht regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming

Sira Consulting onderzocht de regeldruk van de huidige natuurwetgeving en de verwachte regeldruk als gevolg van het wetsvoorstel natuurbescherming. Door het wetsvoorstel nemen zowel de administratieve lasten als de nalevingskosten voor bedrijven licht af. Voor burgers geldt weliswaar een lichte vermindering van de administratieve lasten, maar de nalevingskosten stijgen.

De natuur wordt in de huidige situatie beschermd door de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Deze wetten beschermen respectievelijk gebieden, soorten en houtopstanden. Het kabinet wil deze drie wetten samenvoegen tot één wet: de Wet natuurbescherming. Het doel van dit wetsvoorstel is om een betere verbinding tussen de natuur en economie te bereiken, waarbij een goede bescherming van de biodiversiteit wordt geboden en tegelijkertijd ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen. Het ministerie van Economische Zaken gaf aan Sira Consulting de opdracht om inzichtelijk te maken welke verplichtingen en lasten voortvloeien uit de conceptversie van de Wet natuurbescherming en hoe deze zich verhouden tot de verplichtingen en lasten in de huidige Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet, en Boswet.

Van belang is dat de voornaamste administratieve lasten voor bedrijven die het gevolg zijn van het wetsvoorstel natuurbescherming, en ook nu van de huidige natuurwetgeving, zijn gelegen in de vergunningplicht ter bescherming van Natura 2000-gebieden. De kostenstijging voor burgers vloeit voort uit nieuwe verplichtingen voor jachthouders, grondgebruikers, jagers en wildbeheereenheden, om publiekrechtelijk te borgen dat de inspanningen in het kader van de jacht en de bestrijding van schadeveroorzakende dieren op transparante wijze plaatsvinden. De overgang van de huidige naar de voorgenomen situatie veroorzaakt ook eenmalige lasten. Dit betreft met name de kennisname door bedrijven. Daarnaast ervaren burgers eenmalige lasten voor kennisname en door de verplichting dat jagers lid moeten zijn van een wildbeheereenheid.

Het volledige rapport vindt u hier als bijlage bij de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.

Sira Consulting heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Deze regeldrukmeting is uitgevoerd conform de instructies uit het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving (IAK) dat in beheer is bij het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (KCWJ) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meer weten?

Neem dan contact op met