Investering kwalificatiestructuur Burgerzaken snel terugverdiend

Het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens ontwikkelt een nieuwe kwalificatiestructuur voor medewerkers Burgerzaken. Het doel is om de kwaliteit van de Basisregistratie Personen duurzaam te verbeteren. Uit onderzoek van Sira Consulting blijkt dat deze kwalificatiestructuur twee jaar na invoering al winstgevend is.

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat alle persoons- en identiteitsgegevens van inwoners in Nederland en van Nederlanders in het buitenland. Gemeenten beheren deze gegevens. De Wet Basisregistratie Personen verplicht overheidsinstellingen om voor hun publieke taken gebruik te maken van gegevens uit de BRP. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer (oktober 2014) laat zien dat kleine foutpercentages leiden tot grote aantallen fouten bij vele verschillende afnemers. Een hoge kwaliteit van de gegevens in de BRP is daarom van groot belang.

Het project ‘Naar Betrouwbare Persoonsgegevens’ (NBP) heeft een kwalificatiestructuur ontwikkeld waarmee gemeenten de deskundigheid van hun medewerkers op het gebied van persoons- en identiteitsmanagement kunnen verhogen. Deze kwalificatiestructuur helpt gemeenten om de beoordeling van brondocumenten te verbeteren. Dit voorkomt fouten en vergroot de betrouwbaarheid van gegevens in de BRP.

Sira Consulting heeft in 2014 een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd voor de nieuwe kwalificatiestructuur. Het onderzoek toont aan dat de nieuwe kwalificatiestructuur twee jaar na invoering winstgevend kan zijn. De baten van een verhoogde kwaliteit van de gegevens wegen dan op tegen de investering en de structurele kosten van de kwalificatiestructuur. Voorwaarde is wel dat een significant deel van de medewerkers het traject van de kwalificatiestructuur doorloopt.

Op basis van de gevoerde gesprekken met gemeenten, deskundigen en tien grote afnemers raadt Sira Consulting aan deelname aan de kwalificatiestructuur verplicht te maken voor gemeenten. Ook is het advies om een actualisatieverplichting in te voeren om te borgen dat kennis actueel blijft. Ook blijken afnemers en gemeenten niet altijd voldoende op de hoogte te zijn van elkaars processen. Hierdoor hebben zij geen inzicht in de gevolgen van hun werk op de processen van anderen. Het is daarom raadzaam om de samenwerking tussen gemeenten en afnemers te stimuleren.

Meer informatie en het onderzoeksrapport zijn te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB).

Zie ook uitgave 3 van de krant van het project NBP, de Betrouwbare Courant, voor een artikel over het onderzoek van Sira Consulting.

Meer weten?

Neem dan contact op met