GEMMA 2 als hulpmiddel voor efficiëntere dienstverlening

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft samen met gemeenten en leveranciers een nieuwe versie van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) gelanceerd. ‘GEMMA 2’ sluit volgens KING en de betrokken partijen aan bij de nieuwe uitdagingen van gemeenten.

Proces- en systeemoptimalisatie zijn noodzakelijk voor gemeenten om te kunnen anticiperen op technologische ontwikkelingen in de samenleving.  Gemeenten werken daarom steeds meer samen, niet alleen onderling maar ook met private partijen. Juiste en efficiënte informatie-uitwisseling tussen gemeenten en ketenpartners is van cruciaal belang om optimaal te blijven functioneren.

Door samen te werken en de informatievoorziening verder te standaardiseren, kan veel tijd en geld worden bespaard. Om gemeenten daarbij te ondersteunen, heeft KING eerder GEMMA ontwikkeld. GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Door de veranderende context waarin gemeenten opereren en het toenemend gebruik van social media, big data, cloud computing en andere communicatiemiddelen en -technologieën, staan gemeenten voor nieuwe uitdagingen. Deze uitdagingen vragen om een doorontwikkeling van GEMMA naar een architectuur die de gehele gemeentelijke informatievoorziening beschrijft. Om op die behoefte in te spelen en de gemeenten ook bij de nieuwe uitdagingen te ondersteunen, is GEMMA 2 ontwikkeld.

Sira Consulting is bij verschillende gemeenten betrokken bij projecten gericht op procesoptimalisatie en verbetering van de (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven. Voorbeeldprojecten zijn het Bedrijvenloket+ en het Bewijs van Goede Dienst.

Zie voor meer achtergrondinformatie over GEMMA 2 de speciale website van KING

Meer weten?

Neem dan contact op met