Regulatory Scrutiny Board: Europa’s nieuwe waakhond regeldruk

Onlangs heeft de Europese Commissie voorgesteld een Regulatory Scrutiny Board in te stellen. Het Regulatory Scrutiny Board dient om het bestaande systeem van kwaliteitscontrole en impact assessments vóóraf te versterken door soortgelijk onderzoek ook toe te passen in evaluatie van bestaande wetgeving.

De Europese Commissie is al langer  bezig “de bureaucratie te beperken, de kwaliteit van de regelgeving te verbeteren en betere wetten op te stellen voor consumenten en ondernemingen”. Volgens de Europese Commissie wordt betere wetgevingskwaliteit slechts gedeeltelijk bereikt wanneer alleen nieuwe wetgeving grondig wordt getoetst op de uit wetgeving voortvloeiende lasten voor burgers en bedrijven oftewel de regeldruk. De Europese Commissie stelt dan ook dat maatregelen in de verschillende fasen van de beleidscyclus moeten worden genomen. Naast nieuwe initiatieven en voorstellen die nog in behandeling zijn, moet ook wetgeving die reeds is uitgevaardigd worden onderzocht.

Ten behoeve van centrale controle op wetgevingskwaliteit, ondersteunt het op 1 juli 2015 ingestelde Regulatory Scrutiny Board de Europese Commissie in de uitvoering van impact assessments en beleidsevaluaties. Het Regulatory Scrutiny Board onderzoekt en doet aanbevelingen ten aanzien van uitgevoerde impact assessments, beleidsevaluaties en zogeheten fitness checks van bestaande wetgeving. In principe behoeft elk wetgevingsinitiatief een impact assessment of evaluatie waarover het Regulatory Scrutiny Board een positief oordeel heeft geveld, wil het in aanmerking komen voor de agenda van de Europese Commissie.

Met het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) was Nederland het eerste land in Europa met een regeldrukwaakhond die net zoals het Regulatory Scrutiny Board toeziet op het al dan niet inzichtelijk zijn van de gevolgen voor de regeldruk bij nieuwe of te wijzigen wetgeving. Inmiddels kennen meerdere Europese landen dergelijke organisaties. Tijdens een internationaal congres op 3 juni 2015 hebben vijf van die organisaties gesproken over de toegevoegde waarde van een Regulatory Scrutiny Board. Belangrijke conclusie was dat een Board onafhankelijk moet zijn, wil het een objectief oordeel kunnen vellen over de kwaliteit van de wetgeving en de daartoe uitgevoerde impact assessments en beleidsevaluaties.

Inzicht in de gevolgen voor de regeldruk van nieuw beleid is noodzakelijk om een goed onderbouwde discussie met de volksvertegenwoordiging te voeren. Sira Consulting ondersteunt beleidsmakers door het uitvoeren van regeldrukonderzoeken en beleidsevaluaties. Hiermee helpen wij overheden inzichtelijk te maken welke lasten en verplichtingen voortvloeien uit nieuwe of te wijzigen wet- en regelgeving, en hoe hierdoor de regeldruk verandert.

Meer weten?

Neem dan contact op met