Tilburg ontwikkelt app voor het verbeteren van aanbestedingen

De gemeente Tilburg ontwikkelt een app om aanbestedingsprocedures te optimaliseren. Met deze app wil de gemeente het aanbod in de markt beter in kaart brengen, voordat een aanbesteding wordt gestart. Dit geeft meer inzicht in wat ondernemers bieden en moet zo de eisen van aanbestedingen daar beter op laten aansluiten. In de huidige situatie ervaren ondernemers vaak onnodige regeldruk bij aanbestedingen. Doordat de app vraag en aanbod inzichtelijk maakt kunnen aanbestedingsprocedures verbeterd worden en vermindert de app de regeldruk van ondernemers.

Dit najaar start de gemeente met een pilot waarbij ondernemers worden uitgenodigd om de app te proberen en verbeteringen aan te dragen. Wanneer de pilot slaagt, wil de gemeente het mogelijk maken dat ook andere gemeenten de app kunnen gebruiken.

De Aanbestedingswet 2012 heeft onder andere als doel om de toegang voor het mkb tot overheidsopdrachten te vergroten en biedt verschillende mogelijkheden om de regeldruk te verminderen. Uit eerder onderzoek door Actal is echter gebleken dat bedrijven nog steeds onnodige regeldruk ervaren doordat overheden onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden binnen de wet. Het professionaliseren van het inkoopproces bij overheden is een belangrijke stap in de naleving van de Aanbestedingswet. Ook Sira Consulting heeft onderzoek gedaan naar de administratieve lasten die voortvloeien uit de Aanbestedingswet 2012. De resultaten van dit onderzoek zijn in lijn met de bevindingen van Actal. Uit het onderzoek van Sira Consulting bleek dat de uitvoeringslasten voor aanbestedende diensten licht dalen, maar dat de administratieve lasten voor bedrijven juist toenemen.

De ontwikkeling van de app door de gemeente Tilburg is een  maatregel om aanbestedingsprocedures beter aan te laten sluiten op het aanbod in de markt. Dit moet de procedures vereenvoudigen en zo de administratieve lasten te verminderen. Sira Consulting ondersteunt overheden bij het verminderen van deze regeldruk. Projecten die daarvoor uitgevoerd worden zijn bijvoorbeeld de knelpuntenanalyse РKAR methodiek en dereguleringsadviezen aan gemeenten. Naast deze projecten adviseert Sira Consulting overheden over het verbeteren van hun dienstverlening aan onder andere ondernemers.

Meer weten?

Neem dan contact op met