Kabinetsplannen 2016: minder regeldruk en betere dienstverlening

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen voor 2016 bekend gemaakt. Het kabinet blijft zich inzetten om regeldruk op nationaal niveau te verminderen. Ook gaat het kabinet zich bij het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016 inzetten voor betere Europese regels en lagere administratieve lasten op Europees niveau. Dit stimuleert economische groei en het concurrentievermogen van de EU.

Het kabinet treft in 2016 ook voorbereidingen en maatregelen om de dienstverlening van de overheid te verbeteren. De Experimentenwet wordt in behandeling genomen, er worden stappen gezet in de digitalisering van de overheid en er worden pilots uitgevoerd met elektronische identificatiemiddelen.

Stimuleren van ondernemers en vermindering regeldruk

Het kabinet wil in de periode 2012 – 2017 de jaarlijkse regeldruk met 2,5 miljard euro terugdringen. Tot dusver is de jaarlijkse regeldruk 1,35 miljard euro gereduceerd. Voor 2016 streeft het kabinet naar een totale reductie van 2,2 miljard euro per jaar. De maatwerkaanpak voor bijvoorbeeld de bouw-, logistiek- en chemiesector moeten hieraan bijdragen.

Om de economische groei verder te stimuleren wil het kabinet meer ruimte bieden aan vernieuwende ondernemers. Nieuwe producten en diensten moeten belemmeringen in wet- en regelgeving wegnemen. Regels moeten vaker op hoofdlijnen, technologieneutraal en toekomstbestendig worden opgesteld. Zo passen regels niet enkel bij de bestaande situatie, maar bieden zij ruimte voor verandering en vooruitgang. Meer informatie op vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Europa

Van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van Ministers van de Europese Unie. Onderdeel van de Nederlandse inzet is ‘betere regelgeving’: eenvoudigere en beter uitvoerbare wet en regelgeving met lagere administratieve lasten en kosten. Dit stimuleert duurzame economische groei en het concurrentievermogen van de EU. Meer informatie kunt u vinden in de  Kamerbrief Nederlands EU-voorzitterschap 2016.

Experimentenwet

In 2016 wordt de Experimentenwet in behandeling genomen. Deze wet maakt onderdeel uit van de Agenda Lokale Democratie en biedt geselecteerde gemeenten ruimte om tijdelijk af te wijken van bepaalde wettelijke regelingen. Dit maakt nieuwe en effectievere manieren van samenwerking met burgers mogelijk. Na afloop van deze pilot wordt de werking van de toegepaste instrumenten geëvalueerd.  Meer informatie vindt u op de sites van de Rijksoverheid en de VNG.

Digitaal communiceren met de overheid

Bestuursorganen moeten voortaan digitaal communiceren met burgers en bedrijven. Ook algemene bekendmakingen worden voortaan digitaal gepubliceerd. Uit onderzoek door Sira Consulting blijkt dat de administratieve lasten voor burgers en bedrijven door het digitaal publiceren met 179 miljoen euro per jaar afneemt. Het ministerie van BZK gaat verder pilots uitvoeren om de werking van een stelsel voor elektronische identificatie te testen. In deze pilots worden zowel publieke als private inlogmiddelen getest, zoals een bankpas of een identiteitskaart. Elektronische identificatie moet op den duur de standaard worden en ervoor zorgen dat burgers en bedrijven veilige en betrouwbare toegang krijgen tot online dienstverlening van overheid en bedrijfsleven. Meer informatie vindt u op Digitale Overheid en de site van de Rijksoverheid.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de Rijksbegroting 2016 de website van de Rijksoverheid of in het bijzonder de 2016 begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of het ministerie van Economische Zaken.

Meer weten?

Neem dan contact op met