Nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving in augustus 2015

De Rijksoverheid hanteert vaste momenten waarop wet- en regelgeving in werking kan treden: ‘Vaste VeranderMomenten (VVM)’. Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze Vaste VeranderMomenten vastgesteld op 1 januari en 1 juli. Daarnaast zijn er voor ministeriële regelingen vier momenten bepaald (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).

Ook dit jaar zijn er op 1 juli de nodige nieuwe en gewijzigde wetten en regels van kracht geworden. Maar niet alle wijzigingen en inwerkingtreding van wet- en regelgeving worden gekoppeld aan een Vast VeranderMoment. Zo zijn er ook in augustus van dit jaar weer verschillende wetten en regels in werking getreden.  In dit artikel worden twee voorbeelden gegeven van ingevoerde wet- en regelgeving, waarbij er sprake was van een uitzondering op de Vaste VeranderMomenten. Er was namelijk sprake van Europese regelgeving of van hoge publieke nadelen bij vertraging van de invoering van regelgeving.

Met ingang van 1 augustus is de nieuwe informatieplicht voor banken in werking getreden. Door deze informatieplicht zijn banken verplicht om op aanvraag informatie aan de Belastingdienst/Toeslagen te verstrekken over de daadwerkelijke kosten die mensen maken voor kinderopvang of de huur van hun huis. Met deze wijziging wordt fraude met kinderopvangtoeslag en huurtoeslag tegengegaan.

Op 17 augustus is de Uitvoeringswet Verordening erfrecht in werking getreden. Deze wet vloeit voort uit Europese regelgeving en stelt uniforme regels in het internationaal privaatrecht op het terrein van het erfrecht. Hierdoor wordt de vererving en afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen vereenvoudigd en minder kostbaar voor EU-burgers.

Andere gewijzigde en ingevoerde wetten hebben onder andere betrekking op het onderwijs, de luchtvaart, de aanvraag van een transitievergoeding bij het UWV en regels omtrent het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten door aanbieders van jeugdhulp en preventie.

Zie voor meer informatie over ingevoerde en gewijzigde wet- en regelgeving in augustus het overzichtsartikel van SC-online. Meer informatie over de gronden waarop de overheid van de VVM kan afwijken vindt u op de website van de Rijksoverheid of op de factsheet Vaste VeranderMomenten.

Meer weten?

Neem dan contact op met