Toenemende digitalisering gemeenten

Gemeenten communiceren steeds meer digitaal. Gemeenten staan als bestuurslaag dicht bij de mensen. Het effect van digitalisering op regeldruk is daarom goed merkbaar.

Een recent en sprekend voorbeeld van de digitalisering van gemeenten is het stoppen met het uitbrengen van de gemeentegids. Het aantal gemeenten dat gebruikmaakt van een papieren gemeentegids, neemt af. Daar waar de papieren gemeentegids jarenlang een geschikt middel was om inwoners te informeren over de gemeentelijke organisatie en verenigingen en instellingen, zoeken inwoners informatie tegenwoordig steeds vaker op internet. Andere redenen om met de papieren gemeentegids te stoppen zijn bezuinigingen en het verouderd raken van informatie in de gemeentegids.

De toenemende mate van digitalisering van gemeenten past in het streven van de overheid om in 2017 volledig digitaal te communiceren met burgers en bedrijven. In 2013 schreef minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer dat de doelmatigheid van de overheid verbetert door een groter gebruik van het digitale kanaal. De relatie tussen overheid en samenleving verbetert door de dienstverlening primair digitaal te maken en papieren kanalen stap voor stap zoveel mogelijk af te schaffen. Burgers kunnen de overheid namelijk sneller en makkelijker vinden en kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk zakendoen. Zij ervaren een afname van regeldruk doordat processen sneller worden doorlopen en de administratieve lasten afnemen.

Vanuit het uitgangspunt dat informatie online beschikbaar moet zijn, geeft de minister in dezelfde brief aan dat decentrale overheden worden verplicht om algemene bekendmakingen en kennisgevingen digitaal te publiceren. Begin 2015 heeft Sira Consulting in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar de regeldrukeffecten van deze verplichting. Het onderzoeksrapport is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Meer weten?

Neem dan contact op met