Bijzonder hoge regeldruk apotheken

De gemiddelde regeldruk bij apotheken is met 28% van de praktijkkosten bijzonder hoog. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Businessanalyse regeldruk apotheekhoudenden’ van Sira Consulting in opdracht van de KNMP, ASKA, NVPF en LHV Apotheekhoudende Afdeling.

De knelpunten die naar voren komen in het regeldrukonderzoek zijn bijvoorbeeld de verschillende interpretaties van het begrip ‘medische noodzaak’ en de frequentie van veranderingen in regels. Het wisselende beleid voor machtigingen en formulieren vormt eveneens een knelpunt. Naar aanleiding van het onderzoek wordt nu gewerkt aan oplossingsrichtingen. Daarbij gaat het onder andere om het vereenvoudigen en harmoniseren van beleid rondom machtigingen en formulieren, eenduidige informatie aan de patiënt verstrekken en het uitvoeren van een regeldruktoets bij nieuw beleid.

Actieplan Regeldruk

De komende periode formuleren partijen met elkaar een actieplan om de regeldruk voor apotheekhoudenden verder terug te brengen. Zorgverzekeraars Nederland, ACTAL en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, werken ook mee aan dit project. Om tot dit actieplan te komen hebben apotheken uit de praktijk in totaal 25 concrete knelpunten en 65 oplossingsrichtingen aangedragen. Deze staan in de rapportage ‘Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden’. De onderwerpen uit de rapportage sluiten aan bij het gedachtegoed van ‘Het Roer Moet Om’, de beweging die in de huisartsenzorg is ontstaan en een vervolg krijgt voor apotheken.

Andere sectoren

De regeldruk onder apotheken is hoog en vergelijkbaar met die in andere zorgsectoren. Uit eerder onderzoek van Sira Consulting blijkt dat de regeldruk bij een grote GGZ-instelling 18% bedraagt en bij vrijgevestigde eerstelijns GZ-psychologen 34% van de praktijkkosten is.

Totstandkoming onderzoek

Voorafgaand aan de rapportage ‘Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden’ is het onderzoek ‘Businessanalyse regeldruk apotheekhoudenden’ uitgevoerd. Dit onderzoek kwam tot stand dankzij gegevens en ervaringen uit de praktijk. De resultaten zijn ter toetsing aan apotheekhoudenden voorgelegd in klankbordgroepen. De onderzoeksrapporten zijn beschikbaar via de website van de KNMP.

KAR-Methodiek

Het onderzoek naar de regeldruk voor apothekers is uitgevoerd met behulp van de KAR-methodiek. Deze methodiek biedt op basis van de boekhouding van de ondernemer inzicht in de daadwerkelijke kosten van (uitvoering van) wet- en regelgeving voor de ondernemer. Bovendien worden de knelpunten die de ondernemer ervaart via diepte-interviews met de ondernemer in kaart gebracht.

Zie voor meer achtergrond bij de KAR-methodiek, de infographic of de specifieke webpagina over de KAR-methodiek van Sira Consulting.

Bron: KNMP – november 2015

Meer weten?

Neem dan contact op met