Meer overheidsdata openbaar

Minister Plasterk heeft op 30 november 2015 de Nationale Open Data Agenda 2016 naar de Tweede Kamer verstuurd. Met deze agenda geeft de minister de ambities voor 2016 weer met betrekking tot het tempo, de prioriteitstelling en kwaliteit waarmee overheidsdata beschikbaar komen.

Met de Nationale Open Data Agenda onderschrijft de minister het belang van de samenleving bij open data. Open overheidsdata maakt overheidshandelen transparant en bevordert de democratische legitimiteit. Ook stimuleert het marktpartijen om te innoveren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Dit is goed voor de economie en de werkgelegenheid.

Steeds meer publieke organisaties stellen databestanden actief beschikbaar. Het aantal beschikbare open datasets op data.overheid.nl is in 2015 verdubbeld van 3.250 naar 7.156. Nederland scoort internationaal ook hoog met een vijfde plaats op de Open Government Index 2015.

Ook voor 2016 staan er acties gepland om meer data beschikbaar te maken. Zo wordt op basis van de rijksbrede inventarisatie van overheidsdata besloten welke nieuwe data beschikbaar komen. Verder monitort de Nationale Open Data Agenda de kwaliteit van de overheidsdata en borgt zij het functioneren van de website data.overheid.nl.

Meer inzicht in de beschikbare overheidsdata helpt de overheid bij het slimmer en efficiënter vormgeven van de eigen (beleids)processen. Verder kunnen overheden de gegevens gebruiken om fraude te bestrijden. Ook kan hergebruik van beschikbare gegevens een bijdrage leveren om de regeldruk voor burgers en bedrijven te verminderen. Wanneer informatie openbaar is hoeven bedrijven en burgers geen informatieverzoeken in te dienen. Hierdoor kunnen overheden beschikbare capaciteit op andere plaatsen inzetten.

Sira Consulting heeft veel onderzoek verricht naar de mogelijkheden om overheidsinformatie toe te passen. Voorbeelden van projecten zijn de inventarisatie van beschikbare sectorregistraties, een inventarisatie van toepassingsmogelijkheden van basisregistraties bij wettelijke overheidstaken en een onderzoek naar de regeldrukreducties die kunnen worden gerealiseerd als de basisregistraties optimaal worden ingezet.

Meer weten?

Neem dan contact op met