Verkenning permanent register onzelfstandige eenheden

Onzelfstandige studentenkamers in studentenflats worden niet door alle gemeenten op dezelfde wijze in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) opgenomen. Dit komt door een discrepantie die bestond tussen de BAG-regelgeving en het BAG-Objectenhandboek. De inconsistentie gaat ten koste van de kwaliteit van de BAG.

In oktober 2013 heeft het Bronhouders- en Afnemersoverleg (BAG BAO) besloten dat onzelfstandige studentenkamers in studentenflats niet langer als verblijfsobject met eigen adres worden geregistreerd in de BAG. Gemeenten moeten onzelfstandige studenteneenheden voor 1 januari 2017 uit de BAG verwijderen. De betreffende studentenkamers verliezen hiermee hun zelfstandige adres.

Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesters, heeft samen met studentenvakbond LSVb aangedrongen op het registreren van onzelfstandige studenteneenheden. Studentenhuisvesters, studenten en sommige afnemers kunnen daar belang bij hebben. Het ministerie van BZK heeft daarom Sira Consulting een verkenning laten uitvoeren naar nut, noodzaak, kosten en baten van een register voor onzelfstandige studenteneenheden.

Tijdens de verkenning bleek dat gemeenten en afnemers vooral toegevoegde waarde zien in een register als een koppeling mogelijk is tussen de onzelfstandige eenheid en bewoner(s). De huidige wettelijke kaders maken deze koppeling echter onmogelijk. Bovendien vraagt het opzetten en vullen van een register om een aanzienlijke investering van met name gemeenten.

Conclusie van de verkenning is dat een register van onzelfstandige eenheden binnen de huidige wettelijke kaders, onvoldoende baten oplevert om de benodigde investering te verantwoorden. Minister Blok neemt op korte termijn een beslissing over het register en zal de Tweede Kamer hierover informeren.

De eindrapportage bij de verkenning kunt u downloaden via de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/26/verkenning-permanent-register-onzelfstandige-eenheden

Meer weten?

Neem dan contact op met