De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming is aangenomen

Het Europees Parlement heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 14 april 2016 met een grote meerderheid aangenomen. De nieuwe verordening moet het recht op bescherming van persoonsgegevens voor alle EU-burgers beter waarborgen. De verordening, ook bekend als General Data Protection Regulation, vervangt de Europese privacyrichtlijn (Data Protection Directive 95/46/EC).

De oude richtlijn is achterhaald door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen. Het internetgebruik is sinds het verschijnen van de richtlijn massaal toegenomen, maar ook veranderd. Vooral bij de opkomst van sociale netwerken heeft het verzamelen en opslaan van grote hoeveelheden persoonsgegevens een vlucht genomen. De verordening maakt een einde aan de versnipperde nationale regels over dataprotectie, veroorzaakt door de verschillende implementaties van de privacyrichtlijn. De harmonisering bespaart ook kosten voor bedrijven die actief zijn in meerdere landen in de EU.

De verordening brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Zij moeten burgers beter informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Ook moeten zij dataportabiliteit mogelijk maken. Dit houdt in dat burgers hun persoonsgegevens mee moeten kunnen verhuizen tussen bedrijven. Ook moeten bedrijven een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen wanneer zij grote hoeveelheden bijzondere persoonsgegevens verzamelen en/of het verzamelen van persoonsgegevens als hoofdactiviteit hebben. Ten slotte krijgen toezichthouders meer bevoegdheden en kunnen zij hoge boetes opleggen.

Aan de verordening, die in 2018 van kracht wordt, is jarenlang gewerkt. In 2013 heeft Sira Consulting de effecten van de verordening op de regeldruk voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht aan de hand van de destijds voorliggende conceptversie (COD 2012/0011). Hierbij zijn de gevolgen voor de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten gekwantificeerd. Het rapport vindt u hier.

Meer weten?

Neem dan contact op met