Gemeente Amsterdam onderzoekt de tarieven voor leges

Gemeente Amsterdam heeft onderzocht hoe zij de tarieven voor leges kan verlagen. Hierbij streeft zij naar een verlaging van 15% ten opzichte van de tarieven uit 2014 (start collegeperiode). De nieuwe tarieven worden vanaf 2017 ingevoerd. Het onderzoek is een bestuursopdracht die voortkomt uit het coalitieakkoord.

Burgers en ondernemers betalen leges aan de overheid in ruil voor het leveren van een individueel aanwijsbare dienst. Een bekend voorbeeld zijn de kosten voor het aanvragen van een (nieuw) paspoort of een vergunning. Gemeenten gebruiken de legesopbrengsten om de personeels-, huisvestings- en materiaalkosten te dekken. De totale legesopbrengsten mogen niet hoger zijn dan de totale behandelkosten.

Het uitgangspunt van de bestuursopdracht leges is dat de gemeente de tarieven voor leges kan verlagen door te dereguleren (minder regels betekent minder handelingen) en processen te optimaliseren (efficiƫntere processen betekent minder handelingen). Ieder gemeenteonderdeel was zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van voorstellen om de tarieven te verlagen. Een interne commissie heeft deze beoordeeld.

Sira Consulting heeft een onafhankelijke toets (second opinion) uitgevoerd. Wij hebben voorstellen beoordeeld op tijdige uitvoerbaarheid en de personele, organisatorische en financiƫle consequenties. Specifiek is gekeken naar de consequenties voor de hoogte en de kostendekkendheid van de leges. Daar waar mogelijk, zijn aanbevelingen gedaan voor tijdige implementatie en verdergaande deregulering. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een rapportage en medio maart 2016 beschikbaar gesteld aan de gemeente Amsterdam. De uitkomsten van het onderzoek wijzen erop dat de doelstelling voor de verlaging van de tarieven met 15% waarschijnlijk haalbaar is.

Meer weten?

Neem dan contact op met