Omgevingswet: de stand van zaken

Met de Omgevingswet wil de overheid bestaande regels voor ruimtelijke projecten samenvoegen en vereenvoudigen. Het doel is om regels en plannen voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar af te stemmen, duurzame projecten te stimuleren en medeoverheden meer ruimte te geven om omgevingsbeleid af te stemmen op de regionale en lokale situatie.

De Omgevingswet treedt in 2018 in werking. De Tweede Kamer stemde 1 juli 2015 in met de Omgevingswet. Op 22 maart 2016 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd.

Consultatie van de invoeringswet en de aanvullingswetten

De bestaande regels voor geluid, bodem, grondeigendom en natuur worden via aanvullingswetten opgenomen in de Omgevingswet. De beleidsontwikkeling op deze onderwerpen was nog te veel in beweging toen de Omgevingswet werd opgesteld.

Op dinsdag 22 maart 2016 is de internetconsultatie voor de aanvullingswetten bodem en geluid gestart. U kunt de consultatie bekijken via de onderstaande links:

Rond de zomer start de consultatie van de aanvullingswet grondeigendom. De consultatie van de aanvullingswet natuur en de invoeringswet staan gepland voor eind 2016.

Consultatie van de uitvoeringsregelgeving

De regels in de Omgevingswet worden verder uitgewerkt in vier algemene maatregelen van bestuur (amvb’s):

  • Omgevingsbesluit
  • Besluit activiteiten leefomgeving
  • Besluit kwaliteit leefomgeving
  • Besluit bouwwerken in de leefomgeving

De consultatie van de amvb’s start 1 juli 2016.

Gevolgen voor burgers, bedrijven en overheden

De Omgevingswet, de aanvullingswetten en de amvb’s hebben gevolgen voor medeoverheden en voor burgers en bedrijven die activiteiten willen uitvoeren in de leefomgeving. Sira Consulting heeft hier veel onderzoek naar verricht, bijvoorbeeld naar de gevolgen van de Omgevingswet, de aanvullingswetten voor Bodem en Geluid, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de Wet natuurbescherming.

Meer weten?

Neem dan contact op met