Screening geeft meer regeldruk in probleemwijken

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag ingestemd met een aanscherping van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, in de volksmond ook wel de Rotterdamwet genoemd. De wijziging maakt het voor gemeenten mogelijk om woningzoekenden in aangewezen gebieden te kunnen screenen op overlastgevend en crimineel gedrag. Zo kunnen overlastgevers en criminelen als nieuwe huurders worden geweerd uit wijken of straten waar sprake is van leefbaarheidsproblemen. Sira Consulting onderzocht de gevolgen voor de regeldruk.

Gemeenten kunnen op basis van een screening bepalen of de woningzoekende in aanmerking komt voor de woning in een bepaald gebied of dat de woningzoekende wordt afgewezen. Een en ander heeft tot gevolg dat woningzoekenden meer handelingen verrichten en meer kosten maken om aan een woning in een aangewezen gebied te komen dan voor woningen buiten de aangewezen gebieden. Ook de gemeenten, woningcorporaties en de politie hebben hier meer werk aan. Zo leiden de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag of het laten onderzoeken van de politiegegevens tot aanvullende lasten.

De voornaamste kosten zijn de bestuurlijke lasten voor de gemeenten. Deze worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door het eens in de vier jaar moeten aanvragen van een aanwijzing en het aanpassen van de huisvestingsverordening. De totale lasten lijken op landelijk niveau beperkt. De voornaamste reden hiervoor is het geringe aantal gemeenten dat naar verwachting gebruik gaat maken van de regelgeving en het beperkte aantal gebieden binnen gemeenten waar de screening zal worden toegepast. De maatregel is dan ook bedoeld als een uiterst middel, in aanvulling op de integrale aanpak van de leefbaarheid waar ook andere maatregelen worden ingezet.

Beleidsmakers dienen zich volgens het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving te vergewissen van de gevolgen die hun beleid, en wet- en regelgeving hebben voor burgers, bedrijfsleven en overheid. Sira Consulting ondersteunt beleidsmakers hierbij middels het meten van regeldruk, het uitvoeren van de bedrijfseffectentoets, sectoranalyses regeldruk, en beleids- en wetsevaluaties.

Meer weten?

Neem dan contact op met