Actal: breng bredere gevolgen nieuwe regelgeving in kaart met impact assessment

Actal wil dat in de volgende kabinetsperiode betere regels worden gemaakt. Het adviescollege pleit ervoor om de effecten van nieuwe regelgeving op de regeldruk in brede zin te wegen met impact assessments.

Van minder regeldruk naar betere regels

Het adviescollege toetsing regeldruk (Actal) pleit ervoor dat in de volgende kabinetsperiode alle gevolgen van nieuwe regels voor burgers en bedrijven vooraf worden meegewogen. Actal stelt in haar toekomstvisie Van regeldrukbeleid naar betere regels dat het niet langer moet gaan over het verminderen van regeldruk maar om het maken van betere regels. Terwijl het kabinet goed op weg is om in 2017 de voorgenomen 2,5 miljard euro aan regeldrukkosten ten opzichte van 2012 te verminderen, waarschuwt de voorzitter van Actal, Jan ten Hoopen, dat de aandacht voor regeldruk niet mag verslappen.

In een gesprek met het Het Financieele Dagblad geeft Ten Hoopen aan dat vooral nieuwe ondernemers tegen obstakels in regelgeving aanlopen. Ten Hoopen vindt dat er te veel drempels zijn voor nieuwe toetreders. ‘Het is eigenlijk niet uit te leggen dat Uber niet mag in Nederland. Of dat Airbnb vanwege bestaande regels verboden zou worden.’ In de regelgeving ligt de focus nu te veel op de risico’s van nieuwe technologie en toepassingen. Daarbij wordt te weinig rekening gehouden met de voordelen.

Impact assessments

Actal stelt in haar toekomstvisie dat regels moeten aansluiten bij de bedrijven en burgers die met die regels moeten werken. Daarom moet het volgende kabinet de brede gevolgen van wetsvoorstellen vooraf in kaart brengen door middel van impact assessments. Actal vindt dat de toetsing daarvan tijdig, onafhankelijk en extern moet gebeuren. ‘Een constructief-kritische blik van buitenaf houdt alle partijen scherp. Ook de komende periode is ’een toetsingsinstantie een onmisbare schakel om de regelkwaliteit zorgvuldig te borgen,’.

Beleidsmakers gebruiken nu een ‘integraal afwegingskader’ voor het beoordelen en toetsen van nieuwe wetgeving. Dit kader is beperkter van opzet dan een impact assessment. In een impact assessment worden verschillende beleidsopties om een maatschappelijk probleem op te lossen vergeleken, daarbij worden ook de kosten en baten geanalyseerd. De impact assessments zorgen ervoor dat er een betere afweging wordt gemaakt bij het invoeren van Nederlandse regelgeving maar ook bij het implementeren van Europese richtlijnen.

Inzicht in de gevolgen voor de regeldruk van nieuw beleid is noodzakelijk om een goed onderbouwde discussie met de volksvertegenwoordiging te voeren. Sira Consulting ondersteunt overheden en beleidsmedewerkers door het uitvoeren van impact assessments, regeldrukonderzoeken en beleidsevaluaties. Hiermee helpen wij overheden inzichtelijk te maken welke lasten en verplichtingen voortvloeien uit nieuwe of te wijzigen wet- en regelgeving, en hoe hierdoor de regeldruk verandert.

Meer weten?

Neem dan contact op met