Subsidieregeling sanering bodemverontreiniging eindigt in 2030

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wijzigt de Bedrijvenregeling. Dat is de subsidieregeling waarmee het bedrijfsleven tegemoet wordt gekomen in de kosten voor sanering van ernstige bodemverontreiniging. Sira Consulting onderzocht de financiële gevolgen voor het bedrijfsleven en de overheid.

Het ministerie introduceert een einddatum voor de Bedrijvenregeling. Aanmelden van nieuwe saneringslocaties was al niet meer mogelijk, maar voor de reeds aangemelde gevallen blijft de Bedrijvenregeling nog van toepassing tot uiterlijk 2030. Na die datum kunnen bedrijven geen tegemoetkoming meer krijgen voor bodemsaneringen.

Ook worden enkele verbeteringen doorgevoerd. Bij de herziening worden het aanleidingsvereiste en de 5-jaartermijn voor herontwikkeling tot een ander gebruik dan bedrijfsterrein geschrapt. Daarnaast wordt het eenvoudiger om subsidie toe te kennen bij gebiedsgerichte aanpak. Per saldo verwacht het ministerie dat de herziening geen gevolgen heeft voor de aantallen subsidieaanvragen, maar wel voor de spreiding van deze aantallen in de tijd.

De kamerstukken over de aangepast regeling zijn beschikbaar op de site van de Rijksoverheid.

Sira Consulting heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beleidsmakers dienen zich volgens het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving te vergewissen van de gevolgen die hun beleid, en wet- en regelgeving hebben voor burgers, bedrijfsleven en overheid. Sira Consulting ondersteunt beleidsmakers hierbij middels het meten van regeldruk, het uitvoeren van de bedrijfseffectentoets, sectoranalyses regeldruk, en beleids- en wetsevaluaties.

Meer weten?

Neem dan contact op met