Groeiagenda voor ondernemersklimaat en lokale en regionale economie

Met hun groeiagenda Kansrijk – Sterk ondernemerschap voor de lokale en regionale economie stimuleren MKB-Nederland en VNO-NCW alle gemeenten om het ondernemersklimaat te versterken en de samenwerking met ondernemers te verbeteren. Aan alle wethouders EZ wordt gevraagd om te verklaren in hoeverre zij zich willen inzetten voor een beter ondernemingsklimaat en een intensievere samenwerking met ondernemers, andere gemeenten, provincies en kennisinstellingen. De groeiagenda is tijdens het jaarcongres van de VNG aangeboden aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben met de VNG afgesproken om zo snel mogelijk te starten met een aantal concrete punten:

  • ontsluiten van informatie over bijvoorbeeld werkgelegenheid, innovatie, export, toegevoegde waarde, welvaart en sterke/zwakke sectoren
  • bijeenbrengen van verschillende stakeholders uit de regio die van elkaar kunnen leren over samenwerkingsvormen en succesfactoren voor regionale economische samenwerking
  • verbeteren van gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers

Sira Consulting heeft de ontwikkelingen uit de groeiagenda gesignaleerd bij gemeentelijke opdrachtgevers en het belang hiervan voor het ondernemersklimaat en de lokale en regionale economie onderkend. Daarom hebben we de afgelopen jaren reeds veel expertise en ervaring opgedaan met betrekking tot het merendeel van deze ontwikkelingen in projecten over onder andere:

  • Bedrijvenloket+. Het efficiënt combineren van een centraal gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemersvragen met de verplichting om werkzoekenden met een arbeidsbeperking te koppelen aan een werkgever.
  • Freezones. Het verkennen van de mogelijkheden voor één of meerdere freezones in de Amsterdamse havengebieden.
  • Verlichte Regels Winkelgebieden (Platform31). Het inventariseren van de mogelijkheden voor herziening van horecavergunningen.
  • Knelpunten winkelambacht (EZ). Het uitwerken van concrete en merkbare oplossingen voor knelpunten van winkelambachtelijke bedrijven.
  • Bewijs van Goede Dienst. Het invoeren van het Bewijs van Goede Dienst bij ongeveer 60 gemeenten.
  • Dereguleren en passende regels. Het uitvoeren van adviestrajecten ter vermindering van de lokale lasten door slimme regulering bij meer dan 150 gemeenten.

Meer weten?

Neem dan contact op met