Besluit natuurbescherming vermindert regeldruk

In navolging op de publicatie van de Wet natuurbescherming eerder dit jaar, zijn onlangs het Besluit en de Regeling natuurbescherming voorgehangen bij de Tweede Kamer. Weliswaar zijn de meeste regels in de wet zelf opgenomen, maar voor enkele onderwerpen bevat de wet de opdracht of mogelijkheid om regels vast te stellen bij deze lagere regelgeving. Het gaat onder meer om nadere regels over de jacht, het gebruik van het geweer en andere middelen om dieren te vangen en te doden, en regels over het verhandelen en bezit van dieren en planten van beschermde soorten en producten daarvan. Sira Consulting onderzocht evenals bij de Wet natuurbescherming de gevolgen voor de regeldruk.

Het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming leiden tot een beperkte verlaging van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. De nalevingskosten veranderen niet. De verlaging van de regeldruk is een gevolg van het verlengen van de geldigheidsduur van de valkeniersakte, het vervallen van het preparateursexamen en het vervallen van de vervoersverklaring.

Naast de regeldrukeffecten van de wijzigende uitvoeringsregelgeving zijn in het onderzoek ook enkele onderwerpen geïdentificeerd die eerder nog niet waren opgenomen in de nulmeting van de regelgeving. De eerder niet berekende regeldruk heeft onder meer betrekking op het vervoeren en in de handel brengen van wild, wat slechts is toegestaan als de dieren aantoonbaar zijn verkregen overeenkomstig de regimes voor jacht, schadebestrijding of populatiebeheer. Ook de kosten die gebruikers van een geweer maken ten behoeve van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering zijn in dit onderzoek meegenomen.

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, reageert positief. Wel adviseert Actal om de regeldrukberekening aan te vullen met de wijzigingen ontstaan na de consultatieronde. Ook constateert het dat stakeholders in de consultatie hebben aangegeven de regelgeving complex te vinden en moeilijk te begrijpen. Actal adviseert om tijdig onduidelijkheden weg te nemen en om de kennisname van de wet en de uitvoeringsregelgeving te faciliteren met behulp van gerichte voorlichting. Ook adviseert Actal de aanvraag- en verlengprocedures van de jachtakte en de valkeniersakte te vereenvoudigen.

Sira Consulting heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Beleidsmakers dienen zich volgens het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving te vergewissen van de gevolgen die hun beleid, en wet- en regelgeving hebben voor burgers, bedrijfsleven en overheid. Sira Consulting ondersteunt beleidsmakers hierbij middels het meten van regeldruk, het uitvoeren van de bedrijfseffectentoets, sectoranalyses regeldruk, en beleids- en wetsevaluaties.

Meer weten?

Neem dan contact op met