Risicomijdende overheid bij ICT-ontwikkelingen: meer regeldruk

De overheid kan regeldruk voorkomen door snel te reageren op ICT-ontwikkelingen. Nu wordt vaak gewacht met nieuw beleid of regelgeving tot er meer bekend is over de nieuwe technologie. Beleid later aanpassen leidt vaak tot hogere aanpassingskosten. Dit staat in het onderzoek ‘Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen’ van het Centraal Planbureau (CPB) dat op 11 augustus is verschenen.

Technologische onzekerheid en aanpassingskosten

CPB concludeert in hun Policy Brief dat de optimale  vorm en timing van overheidsbeleid afhangt van technologische onzekerheid en van de aanpassingskosten voor bedrijven. Als de aanpassingskosten hoog zijn, is wachten met nieuw beleid te kostbaar.

Risicomijdend

De Nederlandse overheid heeft de neiging risicomijdend te zijn en wacht daardoor vaak met nieuw beleid totdat er meer bekend is over een nieuwe technologie. Neelie Kroes gaf in een artikel in de Telegraaf op 7 mei 2016 aan dat de wetgever per definitie achterloopt bij technologische ontwikkelingen. Naast hogere regeldruk, dreigt Nederland ook haar koppositie op ICT-gebied te verliezen. In het AD van 11 augustus stelt Neelie Kroes dan ook: “Je moet de guts hebben om over grenzen heen te kijken bij een razendsnel veranderende wereld, en niet meer risicomijdend zijn”.

Zelfrijdende auto’s

Goede voorbeelden zijn er ook. De Experimenteerwet zelfrijdende auto van het ministerie van Infrastructuur & Milieu is momenteel in consultatie. Met deze wet wil de overheid experimenten faciliteren met zelfrijdende voertuigen. De bedoeling is dat dit uiteindelijk zal leiden tot permanente regelgeving. De uitdaging hierbij is om deze regelgeving toekomstbestendig te maken, zodat bedrijven veilig en maatschappelijk verantwoord kunnen innoveren, zonder dat dit tot hoge aanpassingskosten of onnodige regeldruk leidt.

Toekomstbestendige wetgeving

De ministers Van der Steur en Kamp hebben onlangs in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht hoe het kabinet toekomstbestendige wetgeving wil gaan maken. Zo wil het kabinet in een zo vroeg mogelijk stadium van het wetgevingsproces aandacht besteden aan toekomstbestendigheid. Dit kan, zo staat in de brief, “door het beter borgen van het belang van innovatie bij de totstandkoming van wetgeving, de inzet van wetgevingsinstrumenten die toekomstbestendigheid bevorderen, door een beter gebruik van het IAK en het rekening houden met de impact van ICT”. Sira Consulting ondersteunt overheden al sinds 2002 met onderzoek en beleidsadvies en heeft veel ervaring met de toepassing van het IAK in wetgevingsprocessen.

Meer weten?

Neem dan contact op met