Is Nederland klaar voor de digitale sprong?

Nederland heeft een hoog digitaal potentieel, maar maakt er slechts een klein deel van waar, aldus NL Next Level. Het CPB stelt dat de overheid te afwachtend is. Met de juiste (beleids)keuzes en goede samenwerking tussen overheid en maatschappij is een digitale sprong echter binnen één kabinetsperiode mogelijk.

Actie van de overheid gevraagd

Om de digitale sprong te maken is modernisering van bestaande wet- en regelgeving nodig. Nationale en Europese regels zijn vaak nog gebaseerd op verouderde technieken en marktverhoudingen en staan (digitale) innovaties in de weg. De afwachtende houding van de overheid bij nieuwe ICT-ontwikkelingen leidt vaak tot hogere aanpassingskosten, aldus het CPB. NL Next Level vreest dat Nederland hierdoor haar koppositie op ICT-gebied verliest.

NL Next Level beschrijft de randvoorwaarden voor digitale groei: beschikbaarheid van talent, goede cybersecurity, duidelijke kaders voor de data-economie en gedigitaliseerde overheidsdienstverlening.

Inzet van het kabinet: Digitaal 2017

Het kabinet zit echter niet stil. Het programma ‘Digitaal 2017’ geeft al deels invulling aan de randvoorwaarden. Een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht maakt het mogelijk om vergunningaanvragen digitaal in te dienen. Het wordt voor burgers mogelijk om zich met een digitaal paspoort (eID) te identificeren en authentiseren bij publieke dienstverleners. Ook open data is een belangrijk thema in de Rijksbegroting van BZK.

Meer samenwerking tussen overheid en maatschappij gewenst

Om de kans van digitalisering te kunnen benutten is publiek-private samenwerking vereist, zo stelt NL Next Level: “In tijden van transitie moeten overheid, burgers en bedrijven samen met vertrouwen de sprong maken”.

Van objectief onderzoek naar een ‘future proof’ beleidskeuze

Samenwerking tussen overheid en maatschappij gaat niet vanzelf. Digitalisering is een complex onderwerp en de belangen zijn groot. Het is daarom noodzakelijk om nut, noodzaak en gevolgen van nieuwe regelgeving en van investeringen in digitalisering goed te onderzoeken.

Een objectieve en onpartijdige afweging tussen het algemene belang van burgers (privacy, veiligheid en vrije toegang) en het economische belang van het bedrijfsleven in een internationale context helpt de overheid bij het maken van ‘future proof’ beleidskeuzes. Alleen dan kunnen de benodigde kaders worden gesteld zonder innovatie op de langere termijn in de weg te staan.

Meer weten?

Neem dan contact op met