Aedes onderzoekt administratieve lasten Woningwet

Aedes laat onderzoek doen naar de effecten van de Woningwet op de administratieve lasten van woningcorporaties. Daarnaast zullen uit het onderzoek voorstellen komen om die lastendruk en de kosten die daarbij horen te verminderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sira Consulting. (Bron: aedes.nl)

Doel van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek naar de administratieve lasten vormen de basis voor gesprekken met het Ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) om samen de administratieve lasten die de Woningwet met zich meebrengt te verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan de administratie die het aanleveren van de prognose-informatie (dPi) en de verantwoordingsinformatie (dVi) van corporaties vraagt. Ook start Aedes een apart onderzoek naar de toenemende accountantskosten voor corporaties.

De werkwijze

Om de administratieve lastendruk goed in kaart te brengen, voert Sira Consulting onder andere interviews uit met ervaringsdeskundigen bij twaalf verschillende corporaties. Op basis van de interviews wordt een longlist met verbetervoorstellen opgesteld. Die vormt de input voor werksessies, waarin corporaties en stakeholders de resultaten verifiëren, nieuwe verbetervoorstellen zoeken en nadenken over de voorwaarden waaronder de voorstellen te implementeren zijn.

Om de inhoud en uitkomsten van het onderzoek goed te toetsen aan de praktijk van haar leden, stelt Aedes een klankbordgroep van leden in, die meedenkt over het onderzoek. In de klankbordgroep zullen onder andere bestuurders van woningcorporaties plaatsnemen.

Deelnemen aan het onderzoek

Aedes vroeg corporaties de eigen ervaringen met de administratieve lastendruk van de Woningwet te delen. Op de site van Aedes leest u de resultaten.

Meer weten?

Neem dan contact op met