Internetconsultatie Invoeringswet Omgevingswet gestart

Op 5 januari 2017 is de internetconsultatie gestart voor de Invoeringswet voor de Omgevingswet. De Invoeringswet regelt de overgang van de bestaande wetten naar de nieuwe Omgevingswet: het invoeringsrecht. Het Rijk richt zich erop de Omgevingswet in 2019 in werking te laten treden. Ook regelt de Invoeringswet enkele inhoudelijke onderdelen.

Gevolgen van de Invoeringswet

De Invoeringswet regelt op hoofdlijnen de volgende onderwerpen:

  • Dit is erop gericht rechtszekerheid voor burgers en bedrijven te behouden en (onnodige) kosten te voorkomen: procedures die onder het huidige recht zijn gestart, worden waar mogelijk ook afgehandeld onder het huidige recht.
  • Nieuwe regeling voor planschade. Deze vervangt de huidige regelingen voor planschade en nadeelcompensatie. De nieuwe regeling moet eenvoudiger worden dan de huidige regelingen.
  • Invoegen van recent gewijzigde regelgeving. De Omgevingswet is inmiddels aangenomen door het parlement. De Invoeringswet zorg ervoor dat de Omgevingswet in lijn wordt gebracht met andere recent gewijzigde wetgeving, zoals de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
  • Juridisch kader voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Gebruikers kunnen via één loket informatie opvragen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, vergunningen aanvragen, meldingen doen en zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie.
  • Vergunningplicht bouwactiviteiten. De vergunning voor een bouwactiviteit wordt gesplitst in een vergunning voor de technische aspecten voor het bouwwerk en een vergunning om op een locatie te mogen bouwen. Gemeenten krijgen meer vrijheid om te bepalen of een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Dit moet leiden tot minder omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten.

Internetconsultatie

U kunt de volledige Invoeringswet en de toelichting hierbij raadplegen via de onderstaande link. De internetconsultatie van de Invoeringswet loopt van 5 januari tot 3 februari 2017.

Onderzoek naar de gevolgen van de invoeringswet

Sira Consulting onderzoekt de financiële gevolgen van de invoeringswet voor overheden, bedrijven en burgers. Eerder heeft Sira Consulting ook onderzoek verricht naar de gevolgen van de Omgevingswet, de vier algemene maatregelen van bestuur en de aanvullingswetten voor Bodem en Geluid, Grondeigendom, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en de Wet natuurbescherming.

Meer weten?

Neem dan contact op met