MKB-toets moet regeldruk ondernemers voorkomen

Het ministerie van Economische Zaken gaat bij de beoordeling van nieuwe wet- en regelgeving het belang van het midden- en kleinbedrijf nadrukkelijker meewegen. In de bestaande instrumenten ter beoordeling van wet- en regelgeving wordt het “think small first-principe” actiever toegepast. Bij het maken van wet- en regelgeving kleine bedrijven als uitgangspunt nemen en ondernemers vroeg(er) in het wetgevingsproces betrekken, onder andere door gebruik te maken van mkb-panels. Dat heeft Minister Henk Kamp afgelopen week aangegeven richting de Tweede Kamer in een Kamerbrief. De Kamerbrief is tevens het antwoord op twee moties en de door MKB-Nederland gewenste MKB-toets bij nieuwe wetgeving. Afgelopen week overhandigde MKB-Nederland samen met verschillende ondernemers en brancheorganisaties een pamflet aan de vaste Kamercommissie Economische Zaken. Het pamflet vormt een mogelijke uitwerking van de MKB-toets. Ondernemers worden met de MKB-toets vroegtijdig gevraagd mee te praten over nieuwe wet- en regelgeving. Dit moet de uitvoerbaarheid van nieuwe wet- en regelgeving verbeteren en onnodige regeldruk voorkomen.

Michaël van Straalen (MKB Nederland) reageert positief op de ontwikkelingen en spreekt van een “doorbraak” vanwege de kabinetsplannen met de MKB-Toets. Zo’n 97 procent van alle ondernemingen in Nederland telt slechts 25 of minder werknemers. Deze ondernemingen zijn de ‘banenmotor’ van Nederland. Juist voor deze ondernemers leidt wet- en regelgeving tot onnodige regeldruk, omdat niet altijd rekening is gehouden met de aard en omvang van de Nederlandse mkb-bedrijven.”

De komende tijd zal de MKB-toets nader worden uitgewerkt. Minister Kamp noemt in de Kamerbrief diverse mogelijkheden voor deze nadere uitwerking. Bijvoorbeeld het aanpassen van de Bedrijfseffectentoets (BET) met daarbij specifiek de aandacht voor het mkb-bedrijf. Ook stelt Kamp dat een belangrijke rol is weggelegd voor een nieuw Toetsingscollege Regeldruk. Die zal zich volledig toeleggen op de onafhankelijke check op de regeldrukverantwoording van departementen bij hun voorstellen voor wet- en regelgeving. Met daarbij aandacht voor de regeldrukeffecten van het mkb.

Als adviesbureau denkt Sira Consulting graag mee over passende regelgeving, die uitvoerbaar is voor ondernemers en (onnodige) regeldruk voorkomt. Wij hebben ruime ervaring om de kwantitatieve effecten van wet- en regelgeving in kaart te brengen. Voor wet- en regelgeving die (mkb-) ondernemers belemmeren, zoeken wij met verschillende stakeholders naar oplossingen, om te komen tot passende regels en een lastenluwe uitvoering, waarbij de doelen van wet- en regelgeving geborgd blijven.

Meer weten?

Neem dan contact op met