Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR): nieuwe regeldrukwaakhond met tanden

De huidige regeldrukwaakhond Actal krijgt een opvolger. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) krijgt toetsing van nieuwe wet- en regelgeving als hoofdtaak. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland geven aan blij te zijn met het nieuwe adviescollege. In navolging van Actal wordt volgens VNO-NCW de “toetsing van regeldruk tanden gegeven.”

Mandaat tot 2021

Op 12 mei heeft demissionair minister Kamp van Economische Zaken de kamer per brief geïnformeerd over de opvolging van het huidige Actal en over het nieuwe mandaat van het ATR. Het huidige mandaat van Actal loopt af op 1 juni 2017. Vanaf die datum neemt het Adviescollege Toetsing Regeldruk het stokje over. Het mandaat van ATR loopt tot 1 juni 2021. In het derde jaar wordt het functioneren van ATR geëvalueerd.

Kerntaak: toetsen van wet- en regelgeving

De kerntaak van ATR wordt de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving. Met de instelling van de ATR kiest het kabinet voor een versterking van de externe (ex ante) toetsing van voorstellen van wet- en regelgeving. De ATR toetst namelijk in drie stadia van het beleids- en wetgevingsproces. De formele toetsing vindt plaats voor of tijdens de internetconsultatie. Als de internetconsultatie leidt tot wijzigingen die gevolgen hebben voor de regeldruk, dan kan ATR een aanvullende zienswijze geven. Departementen kunnen ATR ook vragen om in de (eerste) beleidsvormende fase mee te denken in de afweging van alternatieven.

Het ATR kan in de fase voorafgaand aan de besluitvorming in de ministerraad een aanvullende zienswijze uitbrengen. Deze zienswijze is aan de orde als er na de formele toetsing nog wijzigingen worden doorgevoerd in de ontwerpwet- en regelgeving waarvan aanmerkelijke consequenties worden verwacht voor de regeldrukeffecten. De departementen informeren ATR als er sprake is van deze wijzigingen.

Neventaken: advisering op verzoek

Naast toetsing van wet- en regelgeving, krijgt ATR enkele neventaken. Het betreft:

  • Op verzoek gemeenten, provincies en waterschappen adviseren over de gevolgen van hun beleid voor de regeldruk.
  • Op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer adviseren over regeldruk.
  • Naar aanleiding van signalen vanuit het bedrijfsleven of de samenleving adviseren over knelpunten in bestaande regelgeving.
  • Adviseren over de regeldruk voortkomend uit beleidsregels en overige regels ten behoeve van de handhaving en uitvoering.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Om de toetsing van wet- en regelgeving door ATR mogelijk te maken, moeten departementen hun wetsvoorstellen voorzien van een kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing.

Sira Consulting is al bijna 15 jaar gespecialiseerd in het in kaart brengen van de gevolgen van nieuwe en bestaande regelgeving en ondersteunt departementen, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders bij het tijdig en goed in kaart brengen van regeldruk.

Met onder andere Innovation Labs ontwikkelen we nieuwe beleidsinstrumenten en optimaliseren we de klantreis. Hiermee realiseren we samen met de doelgroep en de opdrachtgever merkbare vermindering van de regeldruk.

Instellingsbesluit ATR

Het instellingsbesluit voor ATR is online te raadplegen via de onderstaande link:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-807109

Meer weten?

Neem dan contact op met