Wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 juli 2017

Per 1 juli treden weer enkele nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Hieronder staat een selectie van belangrijkste inhoudelijke wijzigingen.

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli 2017 verandert de Arbeidsomstandighedenwet. De wijzigingen in de wet moeten ervoor zorgen dat (langdurige) ziekte beter en sneller wordt voorkomen. Werkgevers en werknemers worden actiever betrokken in het proces en de bedrijfsarts en de preventiemedewerker krijgen een grotere rol. Zieke werknemers krijgen het wettelijke recht om de bedrijfsarts te spreken. Wanneer zij twijfelen over het oordeel van de arts, mogen zij een second opinion aanvragen bij een 2e, onafhankelijke, bedrijfsarts. Ondernemers met personeel moeten enkele zaken regelen om te voldoen aan de nieuwe Arbowet, namelijk:

 • Contracten met arbodienst of bedrijfsarts aanpassen
 • Personeel goed informeren
 • Bedrijfsarts en OR meer ruimte geven
 • De klachtenprocedure kennen
 • Preventiemedewerker aanstellen in samenspraak met personeel.

Overige wijzigingen

Naast de wijziging van de Arbowet zijn de volgende wijzigingen relevant:

 • De maximumleeftijd voor het minimumjeugdloon gaat omlaag van 23 naar 22 jaar. Daarnaast gaat het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband omhoog.
 • Er mag straks voor telefonische klantenservice geen informatietarief per gesprek meer worden gerekend.
 • Internet-/telecombedrijven moeten bij storingen van mobiele en vaste internet- en telefoondiensten hun klanten compenseren. Compensatie wordt verplicht bij een storing die langer duurt dan 12 uur.
 • Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag in zijn eigen onderneming geen pensioen meer opbouwen. Hij krijgt wel de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken.
 • Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard.
 • Er komen 14 nieuwe verkeersborden. Deze moeten zorgen voor meer duidelijkheid in bepaalde verkeerssituaties.
 • In een aantal steden in Nederland is er een milieuzone. Voorheen mochten met name oudere vrachtauto’s niet in die zones rijden. Per 1 juli mogen steden ook een verbod instellen voor bestelauto’s die op diesel rijden en vóór 1 januari 2006 zijn toegelaten op de weg.
 • Er komen landelijk regels voor brandveiligheid op locaties die in georganiseerd verband worden gebruikt. Deze regels zijn vooral van belang voor bedrijven die een evenement organiseren, recreatieondernemers en bedrijven die bijvoorbeeld tenten of tijdelijke tribunes leveren voor evenementen.
 • De precariobelasting op ondergrondse leidingen wordt afgeschaft. Gemeenten krijgen 5 jaar de tijd om de maatregel door te voeren.
 • Curatoren krijgen een sterkere positie bij faillissementen, zodat zij meer mogelijkheden hebben om fraude op te sporen.
 • De verplichting om nieuwbouwplannen te voorzien van een uitgebreide motivering vervalt voor plannen in stedelijke gebieden. Buiten stedelijke gebieden blijft een uitgebreide motivering nodig waarom nieuwbouw op die plek nodig is.
 • De regels over de aansprakelijkheid voor de binnenvaart worden gewijzigd. Schippers kunnen een fonds oprichten, zodat het maximale aansprakelijkheidsbedrag bij een ongeval wordt beperkt. Die mogelijkheid gaat ook gelden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt de bevoegdheid om risicovolle financiële producten aan te wijzen waarvoor geen reclame mag worden gemaakt die zich richt op consumenten in Nederland. Niet de producten of de verkoop worden verboden, uitsluitend de reclame ervoor.

Vaste verandermomenten

Voor het in werking treden van wet- en regelgeving hanteert de Rijksoverheid Vaste Verandermomenten (VVM). Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De VVM-systematiek beperkt de nalevingskosten voor bedrijven en instellingen, omdat zij zich op jaarbasis minder vaak hoeven aan te passen aan veranderende regelgeving.

Meer informatie?

Zie voor meer informatie over de veranderende wet- en regelgeving per 1 juli 2017 het overzichtsartikel van SC Online en/of het  totaaloverzicht van alle (inclusief technische wijzigingen).

Meer weten?

Neem dan contact op met