Evidence based policy: de toekomst van het Nederlandse beleid?

De overheid moet aandacht hebben voor evidence based beleid. Volgens de oprichter van Results for Amerika, David Medina, kan Nederland voorbeeld nemen aan de Verenigde Staten die deze methode reeds succesvol heeft toegepast.

Effectiviteit en efficiëntie van beleid

Effectief en efficiënt beleid is voor Nederlandse overheden van groot belang. Met evidence based policy worden de heldere doelen van het beleid meetbaar gemaakt. Deze meetbare resultaten omvatten de kosten van de implementatie en uitvoer van het beleid, waardoor het geld op de meest efficiënte manier wordt besteed en nodeloze uitgaven sterk gereduceerd worden. Door een verantwoordingsplicht te koppelen aan de meetbare resultaten wordt voorkomen dat ineffectief beleid jarenlang onnodig geld kost. Om dit te bereiken is het van belang dat zowel de te behalen resultaten als de verzamelde data openbaar toegankelijk is.

Ontwikkelingsfase

Overheden kunnen evidence based policy ook in de ontwikkelingsfase voorafgaand aan de implementatie van beleid benutten, door vooraf te onderzoeken wat de te verwachten effecten van het beleid zijn en te leren van fouten uit eerder opgesteld beleid. Daarnaast leidt deze manier van opstellen van beleid tot een positieve stimulans voor organisaties om goed te presteren, doordat resultaten onderling te vergelijken zijn.

Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid geeft beleid reeds vorm op basis van data en meetbare resultaten. Sira Consulting ondersteunt de Nederlandse overheid hierbij. Dit gebeurt onder andere door het uitvoeren van beleidsevaluaties, waarbij zij het beleid beoordeeld op doeltreffend- (effectief) en doelmatigheid (efficiënt). Zo’n evaluatie geeft duidelijkheid over de sterktes en zwaktes van beleid en over kansen en bedreigingen. Deze lessen gebruikt de overheid bij het opstellen van nieuw beleid. Overheden brengen ook vooraf effecten van beleid in kaart, met bijvoorbeeld een MKBA of regeldrukmeting, waarbij Sira Consulting overheden ondersteunt. Naast het kwantitatief inzichtelijk maken van effecten, doen wij concrete aanbevelingen om de effectiviteit en efficiënte van het beleid te verbeteren.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met