Resultaten kostenonderzoek huisartsenzorg

Gedurende 2016 en 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in samenwerking met Sira Consulting een praktijkkostenonderzoek uitgevoerd voor de huisartsenzorg. De NZa houdt toezicht op de zorgmarkt in Nederland en is verantwoordelijk voor het vaststellen van tarieven en prestatieomschrijvingen in de zorg.

De doelstelling van het onderzoek was om de opbrengsten, productie, praktijkkosten en tijdsbesteding van huisartsen over het onderzoeksjaar 2015 in kaart te brengen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het herijken van de gereguleerde huisartsentarieven.

Het laatste kostenonderzoek in de huisartsenzorg vond plaats in 2012, met 2009 en 2010 als onderzoeksjaren. Sindsdien is er veel veranderd binnen de huisartsenzorg waaronder de invoering van een nieuw bekostigingsmodel per 1 januari 2015. De NZa wil daarom de gereguleerde tarieven binnen de huisartsenzorg herijken om de tarieven zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de actuele situatie.

Rol Sira Consulting

Sira Consulting heeft alle aspecten van de gegevensverzameling verzorgd, waaronder het vaststellen van de te verzamelen gegevens en het ontwikkelen van de vragenlijst. Met deze vragenlijst hebben accountmanagers kwantitatieve en kwalitatieve gegevens opgehaald bij 213 huisartsenpraktijken en tot één representatieve dataset verwerkt.

Resultaten onderzoek

De resultaten van dit onderzoek zijn door NZa verwerkt in een feitenrapport.

Het rapport bevat de resultaten van de statistische analyse door de NZa. Ook geeft het rapport inzicht in de gemiddelde praktijkkosten, opbrengsten en resultaten in de huisartsenzorg. Ook is een vergelijking opgenomen met de resultaten uit het kostenonderzoek in 2012 en is het tarief van 2015 herijkt op basis van de resultaten van het onderzoek. Ten slotte zijn de resultaten van het kostenonderzoek naar het structureel tarief prijspeil 2015 vertaald.

Meer weten?

Neem dan contact op met