Regeerakkoord 2017 over regeldruk

Het heeft even op zich laten wachten, maar dan is er nu eindelijk een regeerakkoord. In 55 pagina’s zetten de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hun visie uiteen voor Nederland 2021. Op de agenda staan: investeren in collectieve voorzieningen, het hervormen van de economie en het aanpakken van klimaatverandering.

Verlagen van regeldruk, administratieve lasten en bureaucratie zijn in verschillende delen van het regeerakkoord opgenomen als doel. Er is echter geen aparte paragraaf of coherent beleid voor geformuleerd.

Moderne regelgeving met oog voor MKB

Met stip op één staat het moderniseren van wet- en regelgeving, zodat bedrijven met hun diensten en producten beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Hierbij heeft het kabinet met name het ‘groot, gevarieerd en robuust’ midden- en kleinbedrijf (MKB) op het oog. Zo wordt de huidige bedrijfseffectentoets uitgebreid met een MKB-toets.

(Duurzaam) aanbesteden

Aanbesteden door de overheid wordt voor het MKB toegankelijker gemaakt. Deze maatregel is niet nader ingevuld, maar gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het strenger bewaken van de proportionaliteitnorm. Het regeerakkoord vermeldt ook dat de Rijksoverheid zijn inkoopkracht beter gaat benutten voor het versnellen van duurzame transities. In de praktijk betekent dit dat de standaard omhoog gaat. Om dit risico te ondervangen stuurt het kabinet op het behoud van een gelijk speelveld door het introduceren van passende regels en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen. Hiermee sluit het kabinet zich aan bij de wensen van de Europese Commissie (zie hier).

Vereenvoudiging van bestaande regelgeving

Het kabinet wil bestaande regels verruimen of te versimpelen. Zo wil de coalitie de mogelijkheden voor regionale en sectorale proefprojecten, wettelijke experimenteerruimte, testlocaties (bijvoorbeeld voor drones) en regelvrije zones vergroten. Daarbij gelden minimumvereisten en passend toezicht. Dit wordt gedaan in samenspraak met de Europese Commissie en met decentrale overheden. Met de laatste sluit Rijksoverheid “deals”, waarin de partijen zich verplichten om samen aan nieuwe oplossingen te werken.

Samenwerken van inspecties

Een algemene maatregel om administratieve lasten te verlagen betreft het beter samenwerken van diverse inspecties. Ook deze maatregel is niet nader ingevuld, maar gedacht kan worden aan het gelijktijdig uitvoeren van meerdere inspecties of het sturen op kennisdeling tussen de verschillende handhavingsinstanties. Hierdoor kan expertise worden vergroot en wordt een einde gemaakt aan de soms tegenstrijdige eisen die verschillende handhavingsdiensten stellen aan ondernemers. Voor ondernemers betekent dit het einde aan onduidelijkheid en een verlaging van administratieve lasten. Voor de inspectiediensten betekent dit een verlaging van de uitvoeringslasten.

Toetsing van nieuwe ICT-initiatieven

Bij nieuwe ICT-initiatieven wordt gebruik gemaakt van opgedane ervaringen met vergelijkbare projecten. Om falende ICT-projecten te voorkomen worden grote projecten vaker getoetst door het Bureau ICT-Toetsing (BIT).

Wel wat, vaak geen wie

Bij de voorgenoemde maatregelen wordt in het regeerakkoord niet vermeld welke instantie, zoals bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken, eindverantwoordelijk is voor de uitvoering.

Meer weten?

Neem dan contact op met