Man leest de krant

Terugblik week 44

Overheden zijn continue bezig met het maken van nieuw beleid en het effectiever en efficiënter maken van bestaand beleid. Dit heeft gevolgen voor ondernemers en burgers, soms positief en soms negatief. In dit bericht kijken we kort terug op enkele interessante berichten uit week 43 en 44.


AD: Femke uit Boer Zoekt Vrouw over regels en agrarisch ondernemen

Femke, bekend uit Boer Zoekt Vrouw, wijst in een interview met AD op de gevolgen van de stapeling van regels en hoe weinig veel ondernemers onder de streep aan inkomen overhouden. Met de KAR-methodiek hebben we dit ook al gemeten voor een aantal sectoren, waaronder de horeca.

“Als Femke vertelt over het boerenleven en alle regels, komt ze op stoom. Spreekt in volzinnen over beeldvorming in het maatschappelijke debat, injecteren van mest, ‘implementatie van fosfaatrechten’ en ‘grondgebonden zijn.’ Ze spreekt vol passie, op het felle af. Het gaat haar aan het hart. “Weet je hoeveel boeren verdienen? Zo’n 8 euro per uur, teruggerekend op een heel jaar. Keihard werken om een flink bedrag, bijna een modaal inkomen aan rente te betalen. Dan moet je enorm van je vak houden.”

https://www.ad.nl/woerden/bzv-boerin-femke-alle-boeren-miljonair-echt-niet~ad3a67df/

SConline: Kamer: kabinet maak werk van minder EU-regeldruk mkb

Het kabinet moet gaan bekijken hoe bestaande Europese regeldruk verminderd kan worden voor het midden- en kleinbedrijf. De Tweede Kamer nam donderdag een motie daartoe aan van de fractievoorzitters Kees van der Staaij (SGP) en Emile Roemer (SP).

Skipr: Wijkverpleegkundigen komen in actie voor minder administratieve lasten

Wijkverpleegkundigen komen in actie. Ze zijn wel blij dat bepaalde bezuinigingen niet doorgaan, maar dat is ze niet genoeg. Ze willen een plan voor minder administratieve druk. Daarom gaan ze één dag lang, 20 november, alleen die administratie doen die ten goede komt aan cliënt of patiënt. “Staken is geen geschikt middel, omdat het ten koste gaat van de cliënten. Vandaar deze actie, die juist méér zorg oplevert”, aldus een woordvoerder van beroepsvereniging van verplegenden en verzorgenden V&VN.

https://www.skipr.nl/actueel/id32417-wijkverpleegkundigen-komen-in-actie.html

SC Online: Staatssecretarissen verantwoordelijk voor regeldruk

De verantwoordelijkheid voor de aanpak van regeldruk, wordt belegd bij twee staatssecretarissen. CDA’er Mona Keijzer wordt als staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk voor de aanpak van regeldruk in het bedrijfsleven. Partijgenoot Raymond Knops gaat op Binnenlandse Zaken de regeldruk voor burgers te lijf.

Kabinet Rutte II: doelstelling e-overheid niet gehaald

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II van eind oktober 2012 stond de doelstelling dat burgers en ondernemers al hun zaken met de overheid in 2017 digitaal kunnen regelen. Dat doel, en hiermee alle beoogde vereenvoudigingen en verlagingen van de lasten voor burgers, zijn niet gehaald. Wel concludeert voormalig minister Ronald Plasterk in zijn ‘Eindrapportage Digitaal 2017’ dat de digitale dienstverlening van overheidsorganisaties inmiddels een goed peil heeft bereikt.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2017/10/23/kamerbrief-over-%E2%80%98eindrapportage-digitaal-2017%E2%80%99

Kabinet Rutte III: betere digitale dienstverlening

Het regeerakkoord voor Rutte III zet fors in op het verbeteren van de digitale dienstverlening door zowel rijksoverheid als decentrale overheden. Ook moeten burgers meer regie krijgen over hun gegevens en wordt er veel aandacht besteed aan open data en cybersecurity. Het dossier e-overheid komt bij het nieuwe kabinet in handen van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops.

https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/regeerakkoord-verbeteren-digitale-dienstverlening/

VNO-NCW waarschuwt voor de gevolgen van de belastingplannen Trump

Trump wil de vennootschapsbelasting verlagen tot 20 procent, wil het mogelijk maken om investeringen in één keer af te schrijven en wil belastingvoordelen voor onderzoek en ontwikkeling (R&D). Dit zou ertoe kunnen leiden dat bedrijven activiteiten gaan ’terughalen’ naar de Verenigde Staten. Bedrijven uit de VS nemen 300.000 banen in Nederland voor hun rekening.

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het nieuwe kabinet op om het Nederlandse vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders en (regionale) hoofdkantoren aantrekkelijker te maken.  ‘We moeten blijven werken aan een verbetering van het investerings- en vestigingsklimaat. En dus zorgen voor een competitief belastingstelsel, een aantrekkelijk klimaat voor innovatie en goede internationale scholen’, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/belastingplannen-trump-nederland-let-op-je-zaak

ATR: regeldrukgevolgen Besluit testlocaties drones niet goed in beeld

Het Besluit testlocaties drones wijzigt vier luchtvaart gerelateerde besluiten, om het uitvoeren van testen en experimenten met drones veilig en gemakkelijker mogelijk te maken. Het voorstel maakt het mogelijk om op aangewezen testlocaties drones te testen zonder ontheffing of aanvullende bewijzen. ATR stelt dat het beleidsveld nog sterk in beweging is en adviseert daarom de nieuwe regels over vijf jaar te evalueren. Ook constateren ze dat de regeldrukgevolgen onvoldoende goed in kaart zijn gebracht.

https://www.atr-regeldruk.nl/besluit-testlocaties-drones/

Accountantskosten in de zorg nemen sterk toe door zelfregulering

In diverse onderdelen van de zorg nemen de accountantskosten sterk toe, tot wel 15% ten opzichte van vorig jaar. Alleen in de gehandicaptenzorg zijn de kosten stabiel. Als oorzaak wordt de toenemende zelfregulering genoemd. Een zelfreguleringsrapport kan wel 3500 pagina’s tellen. Accountants geven zelf ook aan dat de eisen om de kosten van geleverde behandelingen bij zorgverzekeraars te kunnen declareren, niet in verhouding zijn met de branche.

https://www.zorgvisie.nl/accountantskosten-vooral-voor-ggz-gestegen/

Gemeente Rijswijk krijgt manifest overhandigd door ondernemers

De Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk wil dat de gemeente Rijswijk meewerkt aan een vernieuwend ondernemersklimaat en dat de afdeling Economische Zaken meer geld zou mogen ontvangen om de bedrijvigheid in Rijswijk op gang te houden. Het CDA onderschrijft het belang: “Centraal staat: Weg met onnodige regeldruk en onnodige hoge administratieve lasten. De gemeente moet met haar dienstverlening zoveel mogelijk aansluiten bij de bedrijfsvoering van de bedrijven. Daarnaast moeten we als gemeente ambitie tonen als het gaat om het ondernemersklimaat. De ambitie van het CDA is duidelijk: Rijswijk zou de meest ondernemers vriendelijke gemeente van Nederland moeten worden.”

BIT: Grote zorgen over complexe IT Omgevingswet

Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) vindt dat het digitale stelsel omgevingsrecht (DSO) veel te complex wordt, en is kritisch over de toegevoegde waarde. BIT wil dat het programma wordt gereduceerd. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de onderzoeken die Sira uitvoert op het gebied van omgevingsrecht, aangezien ICT bij de uitvoering een belangrijke rol speelt.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/grote-zorgen-over-complexe-it-omgevingswet.9573068.lynkx

Artsen tevreden over hun werk, behalve de administratieve lasten

Artsen zijn tevreden over hun werk. De tevredenheid van artsen over hun werk verschilt wel per loopbaanfase, geslacht en specialisatie. Het minst tevreden zijn artsen over aspecten die met de organisatie van het werk samenhangen. Dit blijkt uit een proefschrift van UMCG-promovendus Lodewijk Schmit Jongbloed naar de arbeidstevredenheid van artsen in Nederland. Hij promoveert op 6 november aan de Rijksuniversiteit Groningen.

https://www.skipr.nl/actueel/id32359-arts-minst-blij-met-administratieve-taken.html

Reactie regering op aanvullende ingebrekestelling voor EPBD

De Europese Commissie heeft de Nederlandse overheid in gebreke gesteld over het stelsel om woningen van energielabels te voorzien. Uit onderzoek van Sira Consulting blijkt dat het Nederlandse systeem leidt tot relatief lage regeldruk voor woningeigenaren. Het systeem komt echter niet overeen met wat Europa met de richtlijn energieprestatie van gebouwen voor ogen had. In een reactie aan de EC heeft voormalig minister Plasterk laten weten dat uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de Nederlandse energielabels voldoende is. De Europese Commissie zal de Nederlandse reactie de komende tijd bestuderen.

Experiment met online aanvragen van rijbewijs

Binnenkort start een experiment met het online aanvragen van een rijbewijs. In het kader van een betere digitale dienstverlening van de overheid, heeft het kabinet ingestemd met het voorstel. In eerste instantie zal de proef starten in een beperkt aantal aangewezen gemeenten en voor een beperkt aantal soorten aanvragen.

De RDW geeft de elektronisch aangevraagde rijbewijzen af, met de mogelijkheid tot thuisbezorging. Voorwaarde is dat een door een erkende fotograaf ingezonden digitale foto van de aanvrager door de RDW is goedgekeurd. Momenteel moet de aanvrager van een rijbewijs zich twee keer identificeren bij het gemeentehuis: zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van het pasje.

https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/experiment-online-aanvragen-rijbewijs/

Meer weten?

Neem dan contact op met