Terugblik week 47

In dit bericht blikken we kort terug op enkele interessante nieuwsberichten uit week 45. Overheden zijn continue bezig met het maken van nieuw beleid en het effectiever en efficiënter maken van bestaand beleid. Dit heeft gevolgen voor ondernemers en burgers, soms positief en soms negatief.


Aedes, BZK, Aw en WSW sluiten convenant over informatie-uitwisseling

Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties, stemt in met het concept Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Naast Aedes, zijn ook het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw betrokken bij het convenant.

Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. Dit willen zij realiseren door Standard Business Reporting (SBR) te gebruiken als standaard voor zowel het jaarverslag als dVi en dPi.

Sira Consulting heeft eerder dit jaar uitgebreid onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de regeldruk voor woningcorporaties te verlagen.

Bron: Aedes: Leden Aedes stemmen voor convenant informatievoorziening


Aanpak regeldruk in de zorg

Vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen, toezichthouders, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn om tafel gegaan met minister Hugo de Jonge van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om concrete afspraken te maken over de aanpak van administratieve knelpunten. Voorjaar 2018 moeten verpleegkundigen al worden verlost van onnodige regeldruk.

Dat actie nodig is blijkt onder andere uit onderzoek van denktank ‘(Ont)Regel de Zorg’, waarin bleek dat artsen 40% van hun tijd besteden aan administratief werk. Illustratief zijn ook de protestactie van verpleegkundigen, de uitzending van NOS Nieuwsuur op maandag 20 november en recent onderzoek van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

Bronnen:

Rijksoverheid.nl: VWS en zorgpartijen in de bres voor regeldruk wijkverpleegkundigen

Nieuwsuur: Drempels en obstakels leiden tot één groot zorgmoeras

Skipr.nl: Actie heeft resultaat-volgend jaar minder regeldruk

Zorgvisie.nl: VWS en VVN-afspraken voor minder papier en meer patiënt

Binnenlands Bestuur: Goede zorg start met mensen serieus nemen

NOS: Afspraken tegen regeldruk wijkverpleging

Nu.nl: Duizenden verpleegkundigen in actie tegen administratieve lasten

NRC: Arts is 40 procent van tijd kwijt aan formulieren


Europese Taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit

Commissievoorzitter Juncker heeft op 14 november jl. officieel de tijdelijke taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden opgericht. Het subsidiariteitsbeginsel garandeert dat de Europese Unie alleen optreedt als dat noodzakelijk is en dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Verder is de EU op grond van het evenredigheidsbeginsel verplicht om altijd het minst ingrijpende middel te kiezen.

Frans Timmermans zit de nieuwe taskforce voor. De taskforce zal vanaf 1 januari 2018 met de werkzaamheden beginnen. Uiterlijk 15 juli 2018 zullen aanbevelingen gedaan worden richting de Europese Commissie.

Bron: Europa Decentraal: Officieel opgericht – Taskforce voor subsidiariteit en evenredigheid


SConline: Wetgever kan natuurlijk niet alles tot in detail regelen

De Hoge Raad gaat structureler melding maken van tekortkomingen in wet- en regelgeving. ‘Wetgeving blijft mensenwerk,’ zegt president Maarten Feteris van ’s lands hoogste rechter. ‘We hebben in Nederland hele goede wetgevingsambtenaren. Maar je kunt niet alles overzien. Met name bij wetgeving die onder grote tijdsdruk tot stand komt, komen slordigheden voor.’

Sira Consulting herkent zich in de kritiek van de Hoge Raad en adviseert beleidsmakers daarom om de gevolgen van regelgeving vooraf goed in kaart te brengen en beleid- en regelgeving periodiek te evalueren.

SConline: Wetgever kan natuurlijk niet alles tot in detail regelen


Belgische rechtzaak over klimaat loopt ernstige vertraging op door bureaucratie

Urgenda, een organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, is succesvol een zaak aangespannen tegen de Nederlandse overheid. In België daagt nu de vereniging Klimaatzaak de Belgische staat voor de rechter wegens nalatig klimaatbeleid.

Deze zaak loopt tot dusver stuk op het ingewikkelde Belgische overheidsbestel. Klimaatzaak wil in één rechtzaak, vier overheden aanklagen: de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Federale overheid. Er wordt echter al twee jaar geprocedeerd over de voertaal in de rechtzaak.

Bron: Trouw: Belgische klimaatzaak verzuipt in bureaucratie


Lerarenregister: in huidige vorm veel regeldruk en weinig toegevoegde waarde

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben een brief gestuurd aan ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, beiden van Onderwijs. Zij willen in gesprek over de wijze van implementatie van en randvoorwaarden rond het lerarenregister.

Het lerarenregister heeft nu weinig draagvlak en de raden verwachten dat de complexe wet- en regelgeving rond de benoemingsgrondslagen kan leiden tot een forse toename van de administratieve lasten. Ook hekelen zij de onduidelijke en trage totstandkoming van transparante en betrouwbare herregistratie- en valideringseisen.

Bron: Brief aan OCW betreffende het lerarenregister (pdf)


Bankensector ‘regelmoe’, aldus DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) ziet ‘een zekere regelmoeheid’ ontstaan in de financiële sector, maar stelt ook dat ‘waakzaamheid’ geboden blijft. Ook geeft DNB aan dat er van verlichting van de regeldruk geen sprake zal zijn – er staat nog heel wat wet- en regelgeving op stapel.

SConline: DNB ontwaart ‘regelmoeheid’ bij banken


Evofenedex hekelt Europese transportplannen; o.a. vanwege regeldruk

De transportplannen van de Europese Unie veroorzaken een oplopend tekort aan vrachtwagenchauffeurs en een verdere druk op de logistieke arbeidsmarkt, aldus ondernemersvereniging Evofenedex. “Het pakket van de EU zet de vervoersmarkt op slot en veroorzaakt een grote toename van administratieve lasten door tal van nieuwe gecompliceerde registratiesystemen en daardoor ook een hogere kans op boetes door fouten. Hierdoor mijden steeds meer transportbedrijven en chauffeurs West-Europa”.

Bron: Logistiek: Evofenedex hekelt Europese transportplannen


Gemeenten willen modernisering verkiezingen

De koepels VNG, IPO en UvW vragen Minister Ollongren van BZK in een brief om het verkiezingsproces te moderniseren. Ook willen zij dat de financiering van de waterschapsverkiezingen wordt herzien. Sira Consulting heeft in het verleden de uitvoeringslasten als gevolg van verkiezingen in kaart gebracht.

Bron: VNG: Modernisering verkiezingsproces vraagt om grondige aanpak


KING publiceert database met kant-en-klare klantreizen

Veel gemeenten werken aan verbetering van hun dienstverlening. Klantreizen helpen om inzicht te krijgen in hoe inwoners en ondernemers die dienstverlening ervaren. King introduceert daarom de Database Klantreizen, met hierin 20 twintig recente klantreizen. De klantreizen zijn bedoeld als inspiratiebron en geven een concreet beeld van hoe een klantreis vorm krijgt. De database is vrij toegankelijk.

Gemeenten die aan de slag willen met het in kaart brengen en optimaliseren van de eigen klantreizen, kunnen hiervoor terecht bij Sira Consulting.

Bron: KING publiceert database met kant-en-klare klantreizen


Digitale vrachtbrief moet administratieve lasten verminderen

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur laat met een proef onderzoeken of de digitale vrachtbrief geschikt is voor grensoverschrijdend vervoer. Een digitale brief scheelt tijd en hiermee administratieve lasten. De proef start op 1 december 2017 in de Benelux. De Europese Commissie geeft ook aan geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van de proef, als voorbeeld voor grensoverschrijdend vervoer in de EU.

Bron: SConline: Proef met digitale vrachtbrief in Benelux

Meer weten?

Neem dan contact op met