Gemeenteraadsverkiezingen in het nieuws: december

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijke dag voor het lokale bestuur, aangezien de gemeenteraad de burgers vertegenwoordigt, de belangrijkste punten van het gemeentelijke beleid bepaalt en het college van burgemeester en wethouders controleert. In aanloop naar deze dag verzamelt Sira Consulting de belangrijkste feiten en ontwikkelingen. Hierbij deel 1:

  • Driekwart van de zittende gemeenteraadsleden stelt zich opnieuw beschikbaar voor een volgende periode, hoewel zij wel enkele kanttekeningen plaatsen bij het werk als raadslid. Hierbij noemen zij vooral de hoge werkdruk. Het vinden van nieuwe gemeenteraadsleden blijkt dan ook lastig te zijn. Voor sommige partijen is dat reden om niet mee te doen aan de verkiezingen.
  • In totaal nemen 55 gemeenten geen deel aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit komt door herindelingen die hebben plaatsgevonden of zijn gepland. De meest recente herindeling vond plaats in Friesland, Groningen en Gelderland, waar veertien gemeenten opgaan in zes gemeenten. Hierdoor telt Nederland 380 gemeenten per 1 januari 2018.
  • Door een aanpassing van de Kieswet per 2019 wil het kabinet het proces van vaststelling van verkiezingsuitslagen transparanter en beter controleerbaar maken. Het wordt verplicht om de processen-verbaal van de stembureaus te controleren tijdens een openbare zitting en na afloop elektronisch openbaar te maken.
  • Raadsleden vinden dat ze te weinig invloed hebben op regionale besluitvorming. Zij beschouwen het toenemende aantal gemeentelijke samenwerkingsverbanden als een bedreiging voor de lokale democratie en missen de mogelijkheid om in te grijpen. Zij willen vooral meer handvatten om genomen besluiten ongeldig te verklaren of de samenwerking te beĆ«indigen. Ook willen zij dat wethouders op een verplichte jaarlijkse verantwoordingsbijeenkomst uitleg geven aan de raad over de besluiten die zij nemen in de samenwerkingsverbanden.
  • Steeds meer gemeenten onderzoeken wat zij de afgelopen vier jaar hebben bereikt op het gebied van onder andere werkgelegenheid, economisch klimaat, regeldruk en burgerparticipatie. Beleidsevaluaties zijn een belangrijk onderdeel van goed lokaal bestuur.

Sira Consulting is een onderzoeks- en adviesbureau dat overheden ondersteunt bij een efficiƫnte realisatie van hun beleidsdoelen. Door het terugdringen van de regeldruk, het verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, zijn gemeenten onder andere in staat om economie, werkgelegenheid en maatschappelijke participatie te stimuleren.

Meer weten?

Neem dan contact op met