Resultaten van drie subsidie-evaluaties verkeersveiligheid

Recent heeft Sira Consulting in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de subsidieregelingen van de verkeersveiligheidsorganisaties Veilig Verkeer Nederland (VVN), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en TeamAlert geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid. De subsidies die het ministerie van IenW verstrekt, zijn bedoeld om kennis over verkeersveiligheid te vergroten en weggebruikers bewust te maken van veilig gedrag in het verkeer, inclusief de risico’s van onveilig gedrag.

De subsidieregelingen lopen per 1 januari 2019 af en dienen conform artikel 2 en 4 van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) te worden geëvalueerd op doelmatigheid en doeltreffendheid. Sira Consulting heeft de evaluatie uitgevoerd conform de eisen die de RPE voorschrijft.

Resultaten

Uit alle drie de evaluaties blijkt dat de subsidiedoelstellingen van de drie verkeersveiligheidsorganisaties gerelateerd zijn aan de doelstellingen van het ministerie in het kader van verkeer en vervoer. Hiermee is het verantwoord dat IenW via de subsidieregeling subsidie verstrekt. Het aantal beleidsindicatoren in het verkeer- en vervoersbeleid is wel beperkt benoemd.

Bij het beoordelen van de doeltreffendheid is onderzocht of de activiteiten van VVN, SWOV en TA aansluiten bij de subsidiedoelstellingen, zoals vermeld in de afzonderlijke subsidieregelingen. Het resultaat van het onderzoek laat zien dat alle drie de organisaties doeltreffend en doelmatig zijn, maar dat op bepaalde onderdelen verbeteringen mogelijk zijn. Voor alle organisaties blijkt dat de beleids- en subsidiedoelstellingen zonder de subsidie in significant mindere mate gerealiseerd zouden zijn.

Aanbevelingen

Het valt op dat concrete indicatoren in het beleid en in de subsidieregeling nagenoeg ontbreken. Deze zijn belangrijk voor het monitoren of het beleidsdoel van het ministerie wordt behaald. Eén van de aanbevelingen is daarom om beleids- en subsidie-indicatoren op te stellen. Daarbij kan ook gekeken worden hoe de activiteiten nog beter benut kunnen worden om de subsidiedoelstellingen te behalen.

Andere aanbevelingen zijn gericht op het efficiënter inrichten van het aanvraag- en verantwoordingsproces. Een efficiënt subsidieproces zorgt ervoor dat VVN, SWOV en TA en het ministerie van IenW minder tijd kwijt zijn aan het aanvragen en verantwoorden van de subsidie.

Meer weten?

Sira Consulting is gespecialiseerd in het uitvoeren van beleids- en subsidie-evaluaties. Belangrijk hierbij is dat de vereisten vanuit de RPE in acht worden genomen. Uit eerder Sira-onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën bleek dat slechts een beperkt aantal evaluaties voldoet aan de eisen conform de RPE.

Meer weten?

Neem dan contact op met