Terugblik nieuws

Terugblik week 4

In dit bericht blikken we kort terug op interessant nieuws over (de gevolgen van) beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht in week 4. Het betreft onderwerpen waaraan Sira Consulting recent heeft gewerkt.


Subsidiebeleid Tiel is niet SMART

De mate van doeltreffendheid van de subsidies die worden verstrekt door de gemeente Tiel zijn niet vast te stellen. Onderzoek van de plaatselijke rekenkamercommissie laat zien dat de doelstellingen van de gemeente te weinig richting geven aan de gesubsidieerde instellingen.

Uit de subsidie-evaluaties die Sira Consulting het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, blijkt de gemeente Tiel op dit vlak niet uniek. Ook andere organisaties, zowel landelijk als decentraal, formuleren (subsidie)beleid waarbij de doelstellingen niet SMART worden vastgesteld.

Bron: Binnenlands Bestuur


Omgevingswet: RVS brengt advies uit over de Invoeringswet en AMvB’s

Op 22 december heeft Raad van State advies uitgebracht over de vier ontwerp-AMvB’s en het voorstel voor de Invoeringswet voor de Omgevingswet. De komende periode wordt het advies verwerkt door de regering.

Het voorstel voor de invoeringswet wordt daarna aangeboden aan de Tweede Kamer. De AMvB’s worden na verwerking van het advies van de Raad van State vastgesteld en in het Staatsblad gepubliceerd.

Bron: omgevingswebportaal.nl

Sira Consulting heeft in 2017 de financiële gevolgen van de vier AMvB’s en de invoeringswet in kaart gebracht. De rapporten zijn te vinden via de onderstaande links:

Eindrapport financiële effecten invoeringswet (pdf)

Eindrapport financiële effecten AMvB’s Omgevingswet (pdf)


Omgevingswet: Voorstel wijziging Awb in internetconsultatie

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet op onderdelen aangepast worden om aan te sluiten op het nieuwe omgevingsrecht. Het voorstel voor de wijziging van de Awb is deze week de internetconsultatie ingegaan. Belanghebbenden kunnen reageren tot uiterlijk 18 mei.

Bron: VNG


Ollongren wil lagere overhead bij woningcorporaties

Minister Ollongren (BZK) wil de administratieve lasten en overhead voor woningcorporaties verlagen. Ze merkt dit op naar aanleiding van vragen van de Kamerleden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA). Een verantwoorde verlaging van de administratieve- en toezichtslasten moet ervoor zorgen dat woningcorporaties hun publieke taken beter kunnen uitvoeren.

Bron: vastgoedmarkt.nl

Sira Consulting heeft in 2017 de administratieve lasten als gevolg van de Woningwet in kaart gebracht voor Aedes. Het rapport is te downloaden via de onderstaande link:

Effecten van de Woningwet op regeldruk voor corporaties (pdf)


De Tijd: het fiscale systeem in België moet op de schop

Een column in De Tijd roept op het Belgische belastingsysteem te vereenvoudigen. Het belastingstelsel wordt getypeerd als een jungle met uitzondering op uitzondering. Terwijl juist eenvoud een basisvoorwaarde is om de administratieve lasten voor de overheid en de belastingplichtige te verminderen. Complexiteit is, aldus de schrijvers, alleen in het voordeel van gespecialiseerde bedrijven.

Zij roepen op elke fiscale maatregel te koppelen aan één, hooguit twee meetbare doelstellingen, zodat maatregelen kunnen worden geëvalueerd op effectiviteit en efficiëntie.

Bron: De Tijd

Sira Consulting heeft in België onderzoek verricht naar de invloed van onder andere fiscale regelgeving op Belgische horecabedrijven. Ook uit dit onderzoek bleek dat ondernemen in België wordt bemoeilijkt door de complexe regelgeving.

Meting van de gevolgen van regelgeving bij Belgische horecabedrijven (pdf)


Gemeenten krijgen gezamenlijk besloten netwerk voor data

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur-Netwerk (GGI-Netwerk) moet het mogelijk maken om data veilig uit te wisselen tussen (decentrale) overheden. Het GGI-Netwerk wordt onderdeel van het afsprakenstelsel Diginetwerk en wordt gerealiseerd door VNG-Realisatie en Logius.

Uitwisseling van gegevens draagt bij aan lagere regeldruk bij burgers en bedrijven, lagere uitvoeringslasten voor de overheid zelf en lagere maatschappelijke kosten door minder fraude.

Bron: Binnenlands Bestuur

In de praktijk blijken de voordelen van (her)gebruik gegevens lang niet altijd te worden verzilverd. Sira Consulting ondersteunt onder andere de G4-gemeenten om optimalisatiemogelijkheden voor het (her)gebruik van gegevens te identificeren.


Experiment zorgt voor minder regels op scholen

De minister van onderwijs, Arie Slob, onderzoekt of hij de eisen aan het schoolplan naar beneden bij kan stellen waardoor scholen in het primair onderwijs minder tijd kwijt zijn aan het maken van dit wettelijk verplichte plan. Uit een pilot blijkt dat scholen minder werkdruk ervaren na vereenvoudiging van het schoolplan.

Ook voor de educatieve keuzedagen in het primair onderwijs wordt onderzocht of deze op alle scholen in het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd. Ouders kunnen dan voortaan maximaal twee dagen per jaar een educatieve activiteit ondernemen met hun kind onder schooltijd.

Bronnen: PO-raad; brief aan de Tweede Kamer

Zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen gaan vanaf volgende week de bureaucratie te lijf. Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan zij, samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders, vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren.


Vervolgtraject ‘(Ont)regel de zorg’ op 30 januari van start.

In vervolgtraject van ‘(ont)regel de zorg gaan zorgprofessionals met steun van het ministerie van VWS en samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders, vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren. Minister De Jong van VWS geeft op 30 januari het officiële startsein.

Bron: Skipr; Zorgvisie

Meer weten?

Neem dan contact op met