Man leest de krant

Terugblik week 3

In dit bericht blikken we kort terug op interessant nieuws over (de gevolgen van) beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht in week 3. Het betreft onderwerpen waaraan Sira Consulting recent heeft gewerkt.


FD: Het toezicht op de woningcorporaties is doorgeslagen

Uit een rondgang van FD langs corporatiebestuurders, gesprekken met toezichthouders en informatie uit documenten blijkt dat het hoognodig was dat er meer en beter gelet werd op de besteding van het geld voor corporatiewoningen, maar het nieuwe toezicht is te rigide en gaat mank aan een overdaad aan regels. Met als gevolg dat bijvoorbeeld verduurzaming in de woningbouw in het gedrang komt.

Naast eigen onderzoek, baseert FD zich in het artikel ook op onderzoek dat Sira Consulting heeft uitgevoerd voor Aedes.

Bron: FD


Regeldruk in het onderwijs neemt toe

Ondanks de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’, uitgevoerd om regeldruk te verminderen, ervaren scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs alleen maar meer regeldruk. Dat blijkt uit het rapport ‘Regeldruk en de Regeldrukagenda’ dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft gepubliceerd.

Bronnen: OCW, PO-Raad, Trouw


VNO-NCW en MKB Nederland: Stel handhaving nieuwe privacywet UAVG jaar uit

De ondernemersorganisaties hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het verzoek de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming een jaar uit te stellen. De nieuwe privacywetgeving is complex en ingrijpend, veel kleine bedrijven zijn nog onvoldoende op de hoogte en er is nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van de wet, aldus voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland.

In hun brief aan de Kamer vragen de ondernemingsorganisaties om een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie over fraudeurs tussen sectoren. Ook willen zij dat de Autoriteit meer rekening houdt met kansen voor datagedreven innovatie. Ten slotte constateren zij dat de huidige privacywetgeving soms op gespannen voet staat met de uitvoering van sociale wetgeving. De ondernemersorganisaties willen concreet inzicht in de gegevens die ondernemers mogen verwerken om hun taken op gebied van veiligheid- en gezondheidsbeleid goed te kunnen uitvoeren.’

Bron: MKB-Nederland en VNO-NCW


Sorgdrager leidt nieuwe taskforce circulaire economie

Winnie Sorgdrager gaat leiding geven aan de Taskforce herijking afvalstoffen. Deze taskforce gaat belemmeringen in wetgeving onderzoeken. Ook de uitvoering wordt tegen het licht gehouden, om belemmeringen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving in kaart te brengen. Eind 2019 rapporteert Sorgdrager haar bevindingen aan het kabinet.

Bron: Binnenlands bestuur


Minister De Jonge wil met verzond verstand vormgegeven wetten

In december zijn de wetsvoorstellen voor de aanpassing van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet forensische zorg (Wfz) aangeboden aan de Eerste Kamer.

Tijdens de bespreking in de Eerste Kamer vorige week heeft minister De Jonge van VWS aangegeven in overleg te gaan met de sector om te bezien hoe hoge administratieve lasten als gevolg van de wetsvoorstellen kunnen worden voorkomen. Op 23 januari vindt er stemming plaats over de wetsvoorstellen.

Sira Consulting heeft in het verleden uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van wetten in de zorg voor de lasten van zowel zorgaanbieders als patiënten.

Bron: Zorgvisie


Wetsvoorstel digitale overheid voor advies naar Raad van State

Staatssecretaris Knops van BZK heeft het wetsvoorstel ‘Digitale overheid’ voorgelegd aan Raad van State, nadat eerder door de ministerraad werd ingestemd met het voorstel.

De Wet digitale overheid omvat regels over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid, over informatieveiligheid en over het verplicht gebruik van open standaarden. De wet gaat gelden voor bestuursorganen en organisaties die in de wet worden aangewezen, zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars.

Bron: Digitaleoverheid.nl


Gevolgen van de harde brexit in kaart

De administratieve lasten die erbij komen voor ondernemers, als Brussel en Londen vóór hun scheiding geen handelsakkoord sluiten, kost Nederlandse bedrijven jaarlijks alleen al 387 tot 627 miljoen euro. De gevolgen van een zogeheten harde brexit verschillen per sector, maar sommige sectoren worden flink geraakt. Vleesbedrijven moeten door administratieve lasten en markttoegangseisen vrezen voor een jaarlijkse strop van ongeveer 10 tot 28 miljoen euro. Voor de snijbloemensector is dat 4,4 tot 7,3 miljoen. De kosten van nieuwe (douane)formaliteiten kunnen zelfs oplopen tot ruim 600 miljoen euro.

Bron: Europa.nu

Meer weten?

Neem dan contact op met