Krant in brievenbus

Terugblik week 5

In dit bericht blikken we kort terug op interessant nieuws over (de gevolgen van) beleid, regelgeving, uitvoering en toezicht in week 5. Het betreft onderwerpen waaraan Sira Consulting recent heeft gewerkt.


Autoriteit woningcorporaties (Aw) zoekt samenwerking

In het jaarplan schetst de Aw dat een toezichthouder in de huidige tijd zich niet kan beperken tot het strikte toezien op naleving van de wet- en regelgeving. De Aw wil daarom meer dan voorheen haar afwegingen maken samen met haar doelgroepen en relaties. Het doel is effectiever en efficiënter toezicht met lagere verantwoordingslasten.

Sira Consulting heeft in opdracht van Aedes de verantwoordingslasten in kaart gebracht, om de dialoog met onder andere Aw te ondersteunen.

Bron: Autoriteit woningcorporaties


Rapport Handhavingslasten Energielabel C-verplichting gepubliceerd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil vanaf 2023 een energielabel C of beter verplicht stellen voor kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlak van meer dan 100 m2. Gemeenten worden bevoegd gezag voor de handhaving van deze verplichting.

Sira Consulting heeft in kaart gebracht welke uitvoeringslasten kunnen worden verwacht als gevolg van deze nieuwe taak. Het bijbehorende rapport in inmiddels gepubliceerd.

Bron: Rijksoverheid.nl


Voorlichtingscampagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ van start

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) in werking. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft inmiddels een handleiding gepubliceerd voor de implementatie van de AVG.

Verder is de Autoriteit Persoonsgegevens nu gestart met een voorlichtingscampagne rondom nieuwe privacywetgeving, onder de naam ‘Privacy gaat iedereen wat aan’. De campagne is erop gericht organisaties te informeren over hoe zij de nieuwe regels kunnen naleven. Ook VNG is gestart met een voorlichtingscampagne

Bedrijven en overheden die grote hoeveelheden gegevens verwerken die te herleiden zijn tot personen, moeten de privacy van deze personen kunnen waarborgen. Nieuw zijn hierbij het recht op overdracht (dataportabiliteit) en het recht om ‘vergeten’ te worden (vergetelheid). De overige rechten bestaan nu al onder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ook is er recht van inzage en een informatieplicht. Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben er recht op te weten welke gegevens dit zijn, waarvoor deze worden gebruikt en met de gegevens worden gedeeld. Daarnaast moeten organisaties personen actief informeren over verwerkingen van persoonsgegevens.

Recentelijk publiceerde de Europese Commissie een nieuwe mededeling omtrent de AVG. Hierin wordt de voortgang van de implementatie van de wet in Europa besproken en geeft de Commissie aan waar organisaties en overheden volgens haar nog aandacht aan moeten besteden. Daarnaast lanceerde de Commissie een online tool waarmee burgers, ondernemers en andere organisaties zich wegwijs kunnen maken in de AVG.

Overigens is er niet alleen werk aan de winkel bij overheden, ook burgers zullen zorgvuldiger moeten omgaan met hun persoonsgegevens. Politico stipt aan dat dit besef nog maar mondjesmaat doordringt bij burgers.

Bronnen: Europa.nu, VNG Realisatie, Europa Decentraal, Politico


Digicommissaris Eenhoorn draagt taken over aan Raymond Knops (BZK)

Op 17 januari 2018 is ingestemd met het Digiprogramma 2018 en de nieuwe sturing op de Digitale Overheid. Het dossier Digitale Overheid is hiermee voortaan de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops. Hiermee komt een eind aan de opdracht van Bas Eenhoorn als Nationaal Commissaris Digitale Overheid, kortweg ‘de Digicommissaris’.

Knops is portefeuillehouder digitale overheid voor zowel burgers als bedrijven. Voorheen waren de taken voor burgers (BZK) en bedrijven (EZ) ondergebracht bij twee verschillende ministeries

Bron: DigiCommissaris


Kabinet reageert op WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’

De WRR stelt in haar rapport dat de overheid in toenemende mate een beroep doet op de redzaamheid van mensen, terwijl de menselijke vermogens daartoe begrensd zijn. Daarmee ontstaat een verschil tussen wat de overheid van burgers verwacht en dat wat zij daadwerkelijk aankunnen. Volgens de WRR moet de overheid niet alleen rekening houden met het denkvermogen van mensen, maar ook met het “doenvermogen”.

Het kabinet geeft in een kamerbrief aan het rapport als een aanmoediging te zien om inzichten in gedragskennis te gebruiken om de effectiviteit en legitimiteit van het overheidshandelen te versterken. Het kabinet wil dat er een tweede natuur ontstaat waarbij wordt uitgaan van een realistisch burgerperspectief.

Bron: WRR


Groenlinks wil opheldering over online formulieren van gemeenten

GroenLinks is bezorgd over de digitale toegankelijkheid van gemeenten. Gemeenten gebruiken steeds meer digitale formulieren waarin ze om persoonsgegevens vragen aan burgers die digitaal vragen willen stellen. De formulieren werpen soms hindernissen op voor burgers.

Bron: Binnenlands Bestuur


Burgers onvoldoende beschermd tegen geautomatiseerde overheidsbesluiten

De burger is onvoldoende juridisch beschermd wanneer de overheid computers gebruikt bij het nemen van besluiten over bijvoorbeeld kinderbijslag, AOW, toeslagen en belastingen. Dat stelt Marlies van Eck in haar proefschrift voor Tilburg University.

Doordat de beslisregels van de computer en de aannames van programmeurs niet zichtbaar zijn, kunnen rechters niet goed controleren of besluiten wel juist zijn. Ook kunnen besluiten worden overgenomen door andere overheidsorganen.

Van Eck stelt dat de instructies aan de computer openbaar en toegankelijk moeten worden gesteld, op dusdanige wijze dat ook mensen die geen verstand hebben van programmeren besluiten kunnen begrijpen.

Bron: Binnenlands Bestuur


ATR: Regeldrukeffecten van de Wijziging van de Kieswet niet in kaart gebracht

Op 29 november 2017 is een wijzigingsvoorstel van de Kieswet door de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) voorgelegd aan ATR ter advisering. De wijziging moet het proces van de vaststelling van de verkiezingsuitslag transparanter en beter controleerbaar maken.

ATR concludeert dat nut en noodzaak van de wijzigingen zijn aangetoond, maar dat er ook minder belastende alternatieven zijn. Ook adviseert ATR de regeldrukeffecten van het voorstel conform de landelijke methodiek in beeld te brengen.

Bron: ATR


Huizen van het gas halen geeft hoge kosten voor bewoners

Lage- en middeninkomens komen financieel in de problemen als zij hun woning zonder gas gaan verwarmen. Voor een rijtjeshuis kost het naar schatting 18.000 euro om gasloos te worden.

Bron: AD.nl


Werkgevers maken weinig gebruik van subsidiemogelijkheden

Subsidies, premiekortingen en andere loonkostenvoordelen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door veel werkgevers niet benut. De administratieve lasten wegen niet op tegen de voordelen. Met de invoering van Europese privacywetgeving (de AVG of GDPR) in mei dit jaar verwacht men dat deze drempel alleen maar hoger wordt.

Bron: Baaz.nl

Meer weten?

Neem dan contact op met