Gemeenteraadsverkiezingen in het nieuws: maart

Binnenkort vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In aanloop naar deze dag verzamelt Sira Consulting de belangrijkste feiten en ontwikkelingen. Hierbij deel 3: maart.

De verkiezingsprogramma’s zijn inmiddels gepubliceerd, de posters hangen en er wordt gedebatteerd. Maar wat zijn eigenlijk de belangrijkste thema’s van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen? Kijkend naar de G4 gemeenten en twaalf andere grote gemeenten verdeeld over Nederland komen de volgende thema’s in de verkiezingsprogramma’s van de zes grootste partijen het sterkst terug.

Regeldruk

Vooral de VVD, D66 en het CDA vinden de vermindering van regeldruk belangrijk. De verschillende partijen gaan vooral in op de regeldruk voor het MKB. Ondernemers moeten volgens de lokale partijen minder belemmeringen ervaren door regels en meer vrijheid krijgen. Een voorbeeld hiervan is dat winkeliers zelf hun openingstijden bepalen. Een aantal partijen wil regelluwe initiatieven ook stimuleren in zowel het sociale domein (in de vorm van regelarme bijstand) als het economische domein (in de vorm van freezones, waarbij regels soepeler zijn en burgers de ruimte krijgen om eigen initiatieven te realiseren). Daarnaast vindt een aantal partijen de evaluatie van nieuwe regels belangrijk. Alleen bij een positieve evaluatie blijven de regels in werking. Op die manier is er volgens hen minder sprake van verouderde en overbodige regels.

Tegenprestatie bij bijstandsuitkering

In alle gemeenten speelt de bijstandsuitkering een rol. Vaak gaat het om de vraag of een verplichte tegenprestatie door bijstandsgerechtigden in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gewenst is. VVD en CDA zijn hier groot voorstander van. PvdA, GroenLinks en SP zijn in de meeste gemeenten tegen de tegenprestatie en vinden voornamelijk dat mensen die werken, ook een normaal salaris verdienen.

Autovrije of autoluwe binnenstad en milieuzones

Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Leiden buigen zich over de vraag of het een goed idee is om de binnenstad autovrij dan wel autoluw te maken. Daarnaast speelt de uitbreiding of invoering van een milieuzone bij alle G4-gemeenten een rol. Dit om vervuilende auto’s, busjes of vrachtwagens te weren uit de (binnen)stad. De lokale partijen van GroenLinks willen beide ideeën graag realiseren, in tegenstelling tot de lokale VVD-partijen. De resterende partijen wisselen per gemeente van mening.

Directere democratie

Bij het thema directe democratie is de discussie of je burgers vaker of juist minder vaak om hun mening moet vragen, bijvoorbeeld via referenda. De lokale SP-partijen willen graag dat er (meer) referenda plaatsvinden om de burgers om raad te vragen. In tegenstelling tot CDA en VVD, zij vinden vaak dat de burgers genoeg inspraak hebben door middel van het kiezen van hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad.

Cameratoezicht

Een belangrijke vraag is of er meer cameratoezicht moet komen, bijvoorbeeld op plaatsen waar veel overlast is of in de binnenstad. D66 en GroenLinks zien weinig in dit voorstel en zijn van mening dat het middel niet effectief genoeg is. De achterliggende vraag is of de burgers hun privacy willen opgeven voor meer veiligheid en of deze veiligheid daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Ruimtelijke plannen

Over de ruimtelijke plannen rijzen de vragen of de bouw van meer sociale huurwoningen wenselijk is, of er windmolens mogen komen en of woningbouw de plaats van groen in mag nemen. Daarnaast zijn GroenLinks en SP, in alle gemeenten met een vliegveld in de omgeving, tegen een eventuele uitbreiding van het vliegveld. De andere partijen wisselen hierover lokaal van mening.

21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna weten we op welke thema’s de focus ligt en welke richting de gemeenten op gaan in de nieuwe periode.

Bronnen:
stemwijzer.nl, mijnstem.nl, kieswijzer.nl en kieskompas.nl
– verkiezingsprogramma’s lokale partijen

Meer weten?

Neem dan contact op met