Monitor ervaren regeldruk in de medisch specialistische zorg

In opdracht van het Zorginstituut Nederland  ontwikkelde Sira Consulting een herhaalbare meetmethode om de ervaren regeldruk veroorzaakt door transparantie binnen de medisch specialistische zorg in kaart te kunnen brengen.

Regeldruk door kwaliteitsindicatoren

Het Zorginstituut stimuleert met behulp van kwaliteitsindicatoren en informatiestandaarden continue kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg en toegankelijke en betrouwbare kwaliteitsinformatie. De kwaliteitsindicatoren veroorzaken veel regeldruk. Daarom is er een maximumkader voor deze indicatoren, met als doel de regeldruk te beperken. Dit kader beperkt de regeldruk maar voor een deel. De ene indicator is qua belasting de andere niet en bovendien hangen de ervaren lasten samen met het belang dat men aan een indicator hecht voor eigen gebruik.

Om die reden gaf het Zorginstituut opdracht voor een onderzoek dat de objectieve en ervaren lasten en opbrengsten meet voor de medisch specialistische zorg. De ervaren lasten en opbrengsten zijn gemeten vanuit het perspectief van zorgprofessionals: medisch specialisten, verpleegkundigen en kwaliteitsfunctionarissen. Op basis hiervan is een monitor ontworpen die de ontwikkeling van de ervaren lasten en opbrengsten meet én aanknopingspunten identificeert voor lastenvermindering. Het Zorginstituut Nederland is voornemens om de monitor tweejaarlijks uit te voeren.

Resultaten onderzoek

Het eindrapport van Sira Consulting bevat een korte introductie van het onderwerp met aandacht voor de perspectieven van de verschillende samenwerkingspartners, de resultaten van de pilotstudie en de aanbevelingen voor regeldrukvermindering. Daarnaast is ook een handleiding voor de monitor uitgewerkt.

Rol Sira Consulting

Sira Consulting heeft alle aspecten van de gegevensverzameling verzorgd, waaronder een pilotstudie bij 17 zorginstellingen met 51 zorgprofessionals. Tijdens de pilotstudie zijn interviews afgenomen om de begrijpelijkheid, consistentie, validiteit en gebruiksvriendelijkheid van de vragenlijst te evalueren. Vervolgens is de monitorvragenlijst iteratief doorontwikkeld.

Sira Consulting is gespecialiseerd in het optimaliseren van uitvoering en processen. Het doel daarbij is om uitvoeringsprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Dit leidt tot lage uitvoeringskosten, vermindering van regeldruk en betere dienstverlening, zonder dat dit ten koste gaat van het doel van het proces.

Meer weten?

Neem dan contact op met