Handreiking verminderen regeldruk door gemeenten gepubliceerd

In samenwerking met VNG Realisatie heeft Sira Consulting de ‘Handreiking verminderen regeldruk door gemeenten’ opgesteld. Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die op praktische wijze invulling wil geven aan het verminderen van regeldruk in de maatschappij en het aantrekkelijker maken van het woon- en leefklimaat.

Handreiking verminderen regeldruk

De steeds sneller veranderende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om een overheid die in staat is heldere spelregels te formuleren en tegelijkertijd wendbaar en flexibel te zijn om ondernemers en inwoners ruimte te bieden om op deze kansen en ontwikkelingen in te spelen. Het betere beleid van gemeenten gaat precies om dit uitdagende spanningsveld: het ontwikkelen van regelgeving die publieke belangen borgt, zonder dat dit tot onnodige kosten en belemmeringen leidt voor ondernemerschap, innovatie en burgerinitiatieven.

De ‘Handreiking verminderen regeldruk’ helpt beleidsmakers, juristen, uitvoerders, handhavers, etc. om aan de hand van vier stappen bestaande regelgeving en uitvoeringsprocessen te evalueren en te herijken op nut, noodzaak en effectiviteit. Bijvoorbeeld door het afschaffen van bepaalde vergunningen, procedures te versimpelen en de dienstverlening te verbeteren.

Rol van Sira Consulting

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het oplossen van knellende regelgeving op allerlei gebieden zoals zorg, onderwijs, verkeersveiligheid, bouwen en wonen. Voorbeelden van door ons gehanteerde methoden zijn beleids-en subsidievaluaties, klantreizen en impactonderzoeken. Na gedegen vooronderzoek, onderzoeken we samen met opdrachtgevers en belangrijke stakeholders hoe wetten, regels en procedures geoptimaliseerd kunnen worden, zodat beoogde effecten uiteindelijk werkelijkheid worden.

Meer weten?

Neem dan contact op met