Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 treden enkele nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Hieronder lichten we een beknopte selectie nader toe. Op SC online is een totaaloverzicht beschikbaar met alle veranderingen per 1 juli 2018.

Terugvorderen staatssteun

Met de nieuwe Wet terugvordering staatssteun krijgen overheden de mogelijkheid om onrechtmatige staatssteun terug te vorderen. Overheden mogen van de Europese Commissie (EC) in principe geen staatssteun verlenen, tenzij de steun voldoet aan de voorwaarden uit de staatssteunregels.

Er is sprake van staatssteun als een overheid een onderneming met staatsmiddelen een niet-marktconform voordeel geeft ten opzichte van andere ondernemingen. Het gaat niet alleen om subsidies, maar ook om de verkoop van grond onder de marktwaarde, het kwijtschelden van schulden of het verstrekken van een lening tegen een niet-marktconforme rente.
Als de EC, het Europees Hof van Justitie of de nationale rechter constateert dat een overheid ten onrechte staatssteun heeft verleend, dan moet de overheid de verleende steun terugvorderen.

Tot voor kort bleek de Nederlandse regelgeving niet toereikend om aan deze eis te voldoen. De nieuwe wet biedt de benodigde grondslagen en geeft overheden de mogelijkheid in alle gevallen onterecht verleende staatssteun terug te vorderen.

Gasaansluitplicht voor nieuwbouw geschrapt

Huizen die worden gebouwd na 1 juli 2018, hoeven niet automatisch meer te worden aangesloten op het gasnetwerk. De Tweede Kamer heeft via een amendement op de Wet voortgang energietransitie de gasaansluitplicht voor kleingebruikers bij nieuwbouw geschrapt. Omdat netbeheerders enkel wettelijke taken mogen uitvoeren, functioneert deze wetswijziging als een verbod op aardgas bij nieuwbouw.

Gemeenten mogen enkel nog besluiten om vanwege zwaarwegende redenen van algemeen belang nieuwe woningen aan te sluiten op gas.

Overig

Daarnaast zijn per 1 juli nog veel andere (kleine) wijzigingen doorgevoerd. Zo mogen politieagenten eerder fouilleren, zijn niet alle VOG’s meer geldig voor de inschrijving in het Personenregister kinderopvang en worden overheidswebsites toegankelijker voor personen met een beperking.

Meer weten?

Neem dan contact op met