Evaluatie wettelijke verplichting energie-audit voor grote bedrijven

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Op basis van deze richtlijn moeten EU-lidstaten grote ondernemingen verplichten elke vier jaar een energie-audit uit te voeren. Nederland heeft deze verplichting geïmplementeerd met de ‘Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie’. Deze is in 2015 in werking getreden.

Evaluatie wettelijke verplichting energie-audit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft Sira Consulting de uitvoeringspraktijk van de verplichte energie-audit voor grote ondernemingen laten evalueren. Hiervoor is een enquête uitgezet bij alle bevoegd gezagen en een representatieve steekproef van grote ondernemingen. Na analyse zijn de enquêteresultaten met diverse stakeholders verdiept en verklaard in interviews en rondetafelgesprekken.

Onderzoeksresultaten

Uit de evaluatie blijkt dat de wettelijk verplichte energie-auditplicht in de huidige vorm beperkt bijdraagt aan het energiebewustzijn van grote ondernemingen. Dit komt doordat er in Nederland voor grote bedrijven al een uitgebreid palet aan regelgeving en overheidsinitiatieven bestaat om energie te besparen. Daarnaast blijkt dat bevoegd gezagen en ondernemingen vaak hoge kosten maken omdat bevoegd gezagen in de praktijk soms hogere of aanvullende eisen stellen aan de auditverslagen dan de Tijdelijke regeling en de door de RVO.nl ontwikkelde checklist voorschrijven.

Rapportage

EZK heeft het onderzoeksrapport is in december 2018 aangeboden aan te Tweede Kamer, als bijlage bij de Kamerbrief evaluatie energie-audits en inbreukprocedure EU-richtlijn energie-efficiëntie. De kamerbrief en het onderzoeksrapport kunt u vinden via de onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/kamerbrief-evaluatie-energie-audits-en-inbreukprocedure-eu-richtlijn-energie-efficientie

Meer weten?

Neem dan contact op met