Nieuwe en gewijzigde wetten en regels per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 treden enkele nieuwe en gewijzigde wetten en regels in werking. Sira Consulting licht hieronder een beknopte selectie nader toe. Op SC online is een totaaloverzicht beschikbaar met alle veranderingen per 1 juli 2019.

Melding energiebesparingsverplichting

Bedrijven waren al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, nu zijn ze per 1 juli 2019 ook verplicht eens per vier jaar te melden hoe zijn aan deze  energiebesparingsverplichting voldoen. Dit geldt enkel voor bedrijven waarvan het energieverbruik hoger is dan 50.000 kWh of 25.000 m3. In de melding staat onder andere een overzicht van het gemeten energiegebruik over het afgelopen jaar en een overzicht van alle mogelijke kosteneffectieve besparingsmaatregelen. Het doel van deze wijziging is de handhaving van deze verplichting te vergemakkelijken.

In 2018 heeft Sira Consulting een onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk van de energie-audit. De uitkomsten uit dit onderzoek zijn meegenomen om de auditplicht zo lastenluw mogelijk te maken voor ondernemers.

Wet markt en overheid verlengd

De Wet markt en overheid is met twee jaar verlengd tot 1 juli 2021. Dit is de tweede keer dat de Wet markt en overheid is verlengd. De Wet markt en overheid omvat gedragsregels voor overheden die concurreren met bedrijven. Overheden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om de markt op te gaan. Zo mogen overheden niet worden bevoordeeld wanneer zij concurreren met bedrijven. Daarnaast mogen overheden hiervoor enkel gegevens, die binnen het kader van de uitvoering van hun publiekrechtelijke bevoegdheden zijn verkregen, gebruiken wanneer deze ook kunnen worden gedeeld met derden.

Volgsysteem asbest verplicht

Het asbestvolgsysteem is wettelijk verplicht gesteld voor alle bedrijven die met asbest werken. Het was al langer mogelijk om vrijwillig gebruik te maken van het volgsysteem, maar vanwege beperkte naleving van de asbestregels is het nu omgezet in een verplichting. Volgens de nieuw ingevoerde regels moeten bedrijven hun gehele asbestsaneringsproces (van inventarisatie tot stort) verwerken in het systeem. Toezichthouders, gemeenten en andere bedrijven hebben nu onder andere inzicht in waar het asbest is.

Verbod elektronische apparaten in het verkeer

Het zogenoemde ‘appverbod’ werd al een tijdje aangekondigd, maar per 1 juli is het verboden om mobiel elektronische apparaten vast te houden tijdens het besturen van alle voertuigen in het verkeer. Het verbod voor het vasthouden van mobiele telefoons gold al sinds 2002 voor alle gemotoriseerde voertuigen, maar is nu uitgebreid naar de fiets, tram en niet-gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen. Ook is het uitgebreid naar alle mobiele elektronische apparaten, dus ook bijvoorbeeld navigatiesystemen, tablets en muziekspelers.

Vaste verandermomenten

Voor het in werking treden van wet- en regelgeving hanteert de Rijksoverheid Vaste Verandermomenten (VVM). Voor wetten en algemene maatregelen van bestuur zijn deze vastgesteld op 1 januari en 1 juli. De VVM-systematiek beperkt de nalevingskosten voor bedrijven en instellingen, omdat zij zich op jaarbasis minder vaak hoeven aan te passen aan veranderende regelgeving.

Meer weten?

Neem dan contact op met