Resultaten evaluatie Besluit en Regeling ggo naar Tweede Kamer

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de resultaten van het evaluatieonderzoek van het Besluit en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo) naar de Tweede Kamer. Het onderzoeksrapport is in de eerste helft van 2019 opgesteld door Sira Consulting. In haar Kamerbrief geeft de minister haar beleidsoordeel over de uitkomsten van het evaluatieonderzoek en licht zij toe op welke manier zij de aanbevelingen in het rapport zal opvolgen.

Beoogde doelen in formele zin bereikt

Uit de evaluatie blijkt dat de met het Besluit en de Regeling ggo beoogde doelen in formele zin zijn gerealiseerd. Het veld heeft meer verantwoordelijkheid gekregen door het vervangen van een vergunningsplicht voor activiteiten met ggo’s op niveau I en II met een systeem van kennisgevingen. Daarnaast heeft het veld meer ruimte gekregen. Zo mogen educatieve instellingen bijvoorbeeld met zeer veilige ggo’s werken in het klaslokaal. De leesbaarheid van de wet- en regelgeving is objectief verbeterd. Het Besluit en de Regeling zijn ontvlochten: de procedures worden beschreven in het Besluit ggo en de inhoud wordt beschreven in de Regeling ggo en haar bijlagen. Ten opzichte van andere EU lidstaten is een verbeterd level playing field gecreëerd door nauwer aan te sluiten bij teksten en definities in EU richtlijnen.

Minder lasten voor het mkb

De beoogde lastenvermindering door reductie van wachtdagen en informatieplicht is bij wet wel, maar in de uitvoeringspraktijk nog slechts ten dele gerealiseerd. Voor een groot aantal (kleine) bedrijven en onderzoeksinstellingen met een beperkt aantal of met eenvoudige onderzoekslijnen hebben de vereenvoudigde procedures geleid tot een vermindering van het aantal wachtdagen. Voor hen is een lastenverlichting gerealiseerd. Het gaat om circa 230 tot 240 onderzoeksinstellingen en bedrijven uit het mkb, waaronder startups.

Wachttijden bij RIVM

Een beperkt aantal (grote) onderzoeksinstellingen en bedrijven met veel of met complexe onderzoekslijnen vinden het echter moeilijker om de vrijheden en eigen verantwoordelijkheid die zij hebben gekregen te dragen en in te vullen binnen de wettelijke kaders. Het gaat daarbij om circa 15 tot 25 grote onderzoeksinstellingen en bedrijven. Voor hen is het moeilijk om een lastenverlichting te bereiken. Daar komt bij dat zij kampen met overschrijdingen van wettelijke beslistermijnen door vergunningverlener RIVM.

RIVM komt met een plan van aanpak

Een van de aanbevelingen is daarom gericht op het verbeteren van het vergunningverleningsproces door Bureau GGO van het RIVM dat zorg draagt voor vergunningverlening. Het RIVM heeft met de minister afgesproken dat het een verbeterplan zal opstellen om een verbeterde beheersing en tijdige afdoening van de vergunningverlening te realiseren.

De Kamerbrief van Minister Van Nieuwenhuizen is hier te vinden. Het rapport is hier te vinden.

Meer weten?

Neem dan contact op met